Ny lov for trossamfunn er innført
Ny lov for trossamfunn er innført
12 januar 2021
Barn under 15 år må aktivt meldes inn i et trossamfunn og kommunale medlemstilskudd bortfaller.

Av Siri D. Fjeldberg og Roger Dahl

Illustrasjon: Pixabay.com

Dette er to av flere endringer innført nå etter at den nye trossamfunnsloven og to nye forskrifter trådte i kraft fra 1. januar i år.

Registrering av medlemmer

Den nye loven endrer praksis når det gjelder registrering av medlemmer. Barn under 15 år skal ikke lenger automatisk føres opp som medlemmer av samme trossamfunn som mor eller foreldre. Menighetene kan derfor ikke uten videre føre opp nyfødte som medlemmer i et trossamfunn, selv om foreldrene allerede er medlemmer. De som har foreldreansvar må aktivt melde inn sitt barn, og det må foreligge skriftlig innmelding for nyfødte.

Personer som har fylt 15 år, som er den religiøse myndighetsalder i Norge, bestemmer selv og kan melde seg inn og ut av et trossamfunn uten foreldrenes samtykke. Foreldrene kan dermed ikke melde inn et barn som er 15 år eller eldre, men barnet må selv signere på søknaden. Dette har vi praktisert tidligere og gjelder for eksempel når en familie skifter trossamfunn. Oppdaterte skjemaer er tilgjengelig på intranett.

Ikke lenger kommunale tilskudd

Menighetene vil fra 2021 ikke motta kommunale tilskudd direkte til menigheten. I stedet vil all offentlig medlemsstøtte for trossamfunn kun skje fra staten som utbetaler samlet ett offentlig tilskudd per medlem til baptistsamfunnet sentralt. Den nye satsen fra staten øker ut fra et beregnet beløp som skal dekke inn den tidligere kommunale støtten.

Det vil fremdeles være en fordeling hvor beløpet tilsvarende tidligere tilskudd til stat vil bli brukt sentralt i baptistsamfunnet og beløpet tilsvarende det kommunale tilskuddet fordeles til menighetene. Beregningen av tilskuddet per medlem til menighetene vil være et gjennomsnittsbeløp pr person. Menighetene vil derfor kunne oppleve en endring i utbetaling, da det kommunale tilskuddet har variert en del i de ulike kommunene og landsdelene tidligere. Tilskuddet til menighetene vil bli utbetalt fra baptistsamfunnet sentralt.

Forstander og vigsler

Begrepet prest eller forstander brukes ikke i den nye loven. Det er trossamfunnets styre som er ansvarlig for overholdelse av lovbestemte plikter og rapporteringer. Ingen som i dag har vigselsrett vil miste den, og vil fortsatt kunne vie ektefolk, og nye vigslere kan etter søknad bli godkjent. Det arbeides for tiden med tilrettelegging for den nye ordningen. Menighetene vil selvfølgelig fortsatt kunne bruke begrepene forstander og/eller pastor for å markere særskilt lederansvar. men denne behøver ikke registreringen vi har vært vant til fra tidligere.  Vigslere derimot må registreres. Det vil ikke være et krav at hver menighet skal ha en vigsler, men Baptistsamfunnet måfølge opp at det er  tilstrekkelig med vigslere, Lokal tilknytning vil være viktig.

To nye forskrifter

Til den nye trossamfunnsloven vedtok departementet to nye forskrifter den 18. desember 2020. Dette er «Forskrift om registrering av og tilskudd til tros- og livssynssamfunn» og «Forskrift om tildeling og tilbaketrekning av vigselsrett i tros- og livssynssamfunn».

I tråd med den nye trossamfunnsloven skal trossamfunnene rapportere noe mer enn de har gjort til nå. Blant annet skal det oppgis den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling.

I forskriften er det tydelige krav og vilkår for både søknad og rapportering. I søknaden skal det blant annet oppgis trossamfunnets lære eller verdigrunnlag, rutiner for inn- og utmelding, samt gi en beskrivelse av trossamfunnets aktiviteter.

I rapporteringen må man legge fram revidert regnskap og beskrive bruken av trossamfunnstilskuddet. I tillegg skal man omtale den virksomheten man driver, samt redegjøre for tilbudene til barn og unge, herunder om undervisningen og trosopplæringstilbudene til disse.

– Tilskuddsordningene skal bidra til at den enkelte person kan finne et fellesskap for å utøve sin tro eller sitt livssyn. Samtidig skal vi motvirke at det blir utøvd tvang og kontroll overfor enkeltmedlemmer. Rapporteringskravene i den nye forskriften vil bidra til dette, uttalte tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad, da forskriften om tilskudd ble vedtatt i desember.


 

Les også

Antallskravet rammer ikke baptistene direkte

krav om minst 100 medlemmer eller 500 medlemmer rammer ikke baptistmenighetene da alle medlemsmenighetene er registrert som et felles trossamfunn i forhold til myndighetene.
Les mer

Uenige i signaler om ny trossamfunnslov

Norges Kristne Råd ser med bekymring på signalene fra styresmaktene om endring av trossamfunnsloven.
Les mer

Målet om 6000 medlemmer innen 2020 er nådd

Medlemstallene fra 31. desember 2011 er nå systematisert. De viser 6158 med fullt medlemskap.
Les mer
1 - 3 av 4

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone