Organisasjon
Organisasjon
Det daglige arbeidet i Baptistsamfunnet handler om å sette visjonen vår ut i live. Mellom landsmøtene, som er kirkesamfunnets øverste organ ledes arbeidet av hovedstyret og generalsekretæren med stab.

Sekretariatet:

Baptistsamfunnet har seks ansatte i staben og ledes av generalsekretær Terje Aadne.

Staben har ansvar for daglig oppføging av arbeidet for å iverksette Baptistsamfunnets strategier og planer nasjonalt og internasjonalt, ha kontakt med menighetene og representere baptistene i ulike sammenhenger.

Organisasjon

Fra venstre på bildet:

Integrasjonspastor
Peter Ngaidam, epost: peter.ngaidam@baptist.no, tlf: 40037857

Informasjonsleder
Roger Dahl, epost: roger.dahl@baptist.no, tlf: 95975478

Generalsekretær
Terje Aadne, epost: terje.aadne@baptist.no, tlf: 47254001

Misjonsleder
Lise Kyllingstad, epost: lise.kyllingstad@baptist.no, tlf: 99588331

Økonomileder
Håkon Sigland, epost: hakon.sigland@baptist.no, tlf: 40226880

Integrasjonsleder
Mette Marie Hebnes (i permisjon ut juli 2020)


Hovedstyret

Hovedstyret har den sentrale myndighet i Det Norske Baptistsamfunn mellom Landsmøtene, og fatter vedtak i samsvar med fullmakter fra Landsmøtet.

Hovedstyret har ansvaret for å presisere målsetninger og å trekke opp retningslinjer og rammer for Det Norske Baptistsamfunns virksomhet, og i den forbindelse fremme de nødvendige forslag for
Landsmøtet. Det legger fram for Landsmøtet rapporter, regnskaper budsjett og arbeidsplaner/arbeidsmål som ikke hører inn under andre arbeidsgrener i Det Norske Baptistsamfunn.

Hovedstyrets medlemmer velges av landsmøtet for tre år om gangen. Tre er på valg hvert år.  Hovedstyreleder velges av landsmøtet blant styrets medlemmer. Det velges tre vararepresentanter i prioritert rekkefølge for et år om gangen.

Styreleder:
Magnar Mæland, Ålgård, oppfølgingsansvar for menighetsplanting og menighetsutvikling

Medlemmer:
Lillian K Thorsen, Sentrumskirken Haugesund Baptistmenighet
Nathan Maung, Langesund Baptistmenighet, oppfølgingsansvar for flerkulturelt arbeid
Halvor Krunenes, Baptistmenigheten Home, Oslo, oppfølgingsansvar for barn og unge
Biak Tha Sung Siang Pum, Norway Chin Mission Church
Kuwah Paw Htoeleh, Lillehammer Baptistmenighet, oppfølgingsansvar for flerkulturelt arbeid
Hermod Bakkevoll, Andenes Baptistmenighet, oppfølgingsansvar for menighetsutvikling
Reine Cihiluka-Brevik,Baptistmenigheten Home, Oslo, oppfølgingsansvar for internasjonal misjon
Jon Vestøl, Kragerø Baptistmenighet, oppfølgingsansvar for internasjonal misjon

Vararepresentanter:
1. Egil Sagen, Trondheim Baptistmenighet, oppfølgingsansvar for økonomi
2. Camilla Oseland, Ålgård Baptistmenighet
3. Olav Berg, Lillehammer Baptistmenighet

Hovedstyret møtes normalt fem ganger i året. I september, november, februar, april og i forkant av landsmøtet.

Styret har et arbeidsutvalg. Det består i tillegg til styreleder av Jon Vestøl (nestleder), Halvor Krunenes (sekretær) og Reine Cihiluka-Brevik. Generalsekretæren møter fast i arbeidsutvalget og øvrige stab ved behov.

Referater fra hovedstyremøtene

Landsmøtet

Landsmøtet er Det Norske Baptistsamfunns høyeste organ. Alle menighetene velger sine delegater til landsmøtet. I Landsmøtet tas nye menigheter opp som medlemmer i kirkesamfunnet, de prinsipielle spørsmålene får sin avklaring, langsiktige planer og budsjetter behandles, regnskaper og rapporter godkjennes og medlemmer til de ulike styrer og råd velges. Landsmøtet er også årsmøte for Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen folkehøgskole. 

Besøk landsmøtets nettsted

Det Norske Baptistsamfunn ble etablert i 1879, og er en sammenslutning av selvstendige baptistmenigheter i Norge.  Ved siste årsskifte (2017/18) var det 101 menigheter tilsluttet Baptistsamfunnet. Disse har rundt 6400 døpte medlemmer. Når vi regner med barn og andre med juridisk tilknyting blir det totale medlemstallet ca 12.000.  Det Norske Baptistsamfunn er tilknyttet Baptist World Alliance og European Baptist Federation.

Vedtektene

Intranett

Det Norske Baptistsamfunn
Michelets vei 62c, 1368 Stabekk
Tlf: 67103560, epost: post@baptist.no
Org. nr. 870 262 272
Gavegiro: 3000.15.13105

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  Intranett

Powered by Cornerstone