Organisasjon
Organisasjon
Det daglige arbeidet i Baptistkirken Norge handler om å sette visjonen vår ut i live. Mellom landsmøtene, som er kirkesamfunnets øverste organ ledes arbeidet av hovedstyret og generalsekretæren med stab.

Baptistkirken Norge ble etablert i 1879, og er en sammenslutning av selvstendige baptistmenigheter i Norge.  Det er 103 menigheter tilsluttet Baptistsamfunnet. Disse har rundt 6700 døpte medlemmer. Når vi regner med barn og andre med juridisk tilknyting blir det totale medlemstallet ca 12.000.  Det Norske Baptistsamfunn er tilknyttet Baptist World Alliance og European Baptist Federation.

Sekretariatet:

Baptistkirken Norges stab ledes av generalsekretær Bjørn Bjørnø.
Staben har ansvar for daglig oppfølging av arbeidet for å iverksette Baptistkirkens strategier og planer nasjonalt og internasjonalt, ha kontakt med menighetene og representere baptistene i ulike sammenhenger.

Organisasjon

Generalsekretær
Bjørn Bjørnø, e-post: bjorn.bjorno@baptist.no tlf 941 98 211

Administrasjonsleder
Roger Dahl, epost: roger.dahl@baptist.no tlf 959 75 478

Informasjonskonsulent
Sung Chin Par Hlawn Ching, sungchinpar@baptist.no tlf 401 69 033

Informasjonskonsulent
Tim SolWoong Kim, tim@ungbaptist.no tlf. 484 96 884

Misjonsleder
Lise Kyllingstad, epost: lise.kyllingstad@baptist.no tlf 995 88 331

Rådgivere
Atle Henning Eidem, e-post: atle.eidem@baptist.no tlf 413 64 670
Peter Ngaidam, e-post: peter.ngaidam@baptist.no tlf 400 37 857
Paul Omaiyo, e-post: paul.omaiyo@baptist.no tlf 998 63 740
Inger Lise Salvesen e-post: ingerlise@baptist.no tlf 452 03 630
Bente Sandtorp, e-post: bente.sandtorp@baptist.no tlf 901 22 032

Hermod Bakkevoll, e-post: hebakkev@online.no tlf: 415 14 585
Ansatt av Baptist Nord som distriktsarbeider i Nordland, Troms og Finnmark fylker og samarbeider tett med de øvrige menighetsrådgiverne

Økonomikonsulent
Ngun Lian Thang Cunkap, e-post  cunkap@baptist.no tlf 955 53 932

Økonomikonsulent Kongo
Turid Vestøl, e-post turid.vestol@baptist.no tlf 404 07 902

Hovedstyret

Hovedstyret har den sentrale myndighet i Baptistkirken Norge mellom Landsmøtene, og fatter vedtak i samsvar med fullmakter fra Landsmøtet.
Hovedstyret har ansvaret for å presisere målsetninger og å trekke opp retningslinjer og rammer for Baptistkirken Norges virksomhet, og i den forbindelse fremme de nødvendige forslag for Landsmøtet. Det legger fram for Landsmøtet rapporter, regnskaper budsjett og arbeidsplaner/arbeidsmål som ikke hører inn under andre arbeidsgrener i Baptistkirken Norge.

Hovedstyrets medlemmer velges av landsmøtet for tre år om gangen. Tre er på valg hvert år.  Hovedstyreleder velges av landsmøtet blant styrets medlemmer. Det velges fire vararepresentanter i prioritert rekkefølge for et år om gangen.

Organisasjon

Leder:
Sissel-Merete Berg, Baptistkirken Lillehammer

Medlemmer:

Hermod Bakkevoll, Andenes Baptistmenighet, nestleder
Kari Nøtland Sæthre, Skien baptistkirke, sekretær
Eugene NkuranyabahizIi, Sandenes Baptistmenighet
Knut Olaf Frikstad, Grøtavær Baptistmenighet
Jorunn Singstad Djupvik, Eidsvoll  Baptistmenighet
Olav Berg, Baptistkirken Lillehammer
Thaku Biakthasung Lian, Sinai Christian Church, Aurskog
Kjell Arne Falla, Trondheim Baptistmenighet

Vararepresentanter:

1. Doris Dayin, Carson Baptist Church, Grimstad
2. Bård Aasland, Skien baptistkirke
3. Øyvind Lorentzen, Baptistkirken Brumunddal
4. Zack Dove, Home Church, Oslo

Hovedstyret møtes normalt fem ganger i året. I september, november, februar, april og i forkant av landsmøtet.
Styret har et arbeidsutvalg. Det består i tillegg til styreleder av Hermod Bakkevoll (nestleder), Kari Nøtland Sæthre (sekretær)
Generalsekretæren møter fast i arbeidsutvalget og øvrige stab ved behov. Arbeidsutvalget arbeider etter mandat gitt av hovedstyret.

Første vara møter fast i hovedstyret.

Referater fra hovedstyremøtene

Landsmøtet

Organisasjon

Landsmøtet er Baptistkirken Norges  høyeste organ. Alle menighetene velger sine delegater til landsmøtet. I Landsmøtet tas nye menigheter opp som medlemmer i kirkesamfunnet, de prinsipielle spørsmålene får sin avklaring, langsiktige planer og budsjetter behandles, regnskaper og rapporter godkjennes og medlemmer til de ulike styrer og råd velges. Landsmøtet er også årsmøte for Baptistenes Eiendomsdrift og Oslofjord Folkehøgskole. 

Besøk landsmøtets nettsted

Vedtektene

Intranett

Baptistkirken Norge
Chr Krohgs gt 34, 0186 Oslo
Tlf: 67103560, epost: post@baptist.no
Org. nr. 870 262 272
Gavekonto: 3000.15.93672
Vipps: 10910

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone