Organisasjon
Organisasjon
Det daglige arbeidet i Baptistsamfunnet handler om å sette visjonen vår ut i live. Mellom landsmøtene, som er kirkesamfunnets øverste organ ledes arbeidet av hovedstyret og generalsekretæren med stab.

Det Norske Baptistsamfunn ble etablert i 1879, og er en sammenslutning av selvstendige baptistmenigheter i Norge.  Det er 104 menigheter tilsluttet Baptistsamfunnet. Disse har rundt 6700 døpte medlemmer. Når vi regner med barn og andre med juridisk tilknyting blir det totale medlemstallet ca 12.000.  Det Norske Baptistsamfunn er tilknyttet Baptist World Alliance og European Baptist Federation.

Sekretariatet:

Baptistsamfunnets stab ledes av generalsekretær Bjørn Bjørnø.
Staben har ansvar for daglig oppfølging av arbeidet for å iverksette Baptistsamfunnets strategier og planer nasjonalt og internasjonalt, ha kontakt med menighetene og representere baptistene i ulike sammenhenger.

Generalsekretær
Bjørn Bjørnø, e-post: bjorn.bjorno@baptist.no, tlf. 941 98 211

Organisasjon

Administrasjonskonsulent
Georgeta Sigland, epost: georgeta.sigland@baptist.no tlf 411 00 285

Integrasjonspastor
Peter Ngaidam, epost: peter.ngaidam@baptist.no, tlf: 400 37 857

Informasjonsleder
Roger Dahl, epost: roger.dahl@baptist.no, tlf: 959 75 478

Konsulent for menighetsplanting,lederkonferanse m.m.
Bente Sandtorp,
e-post: bente.sandtorp@baptist.no, tlf 901 22 032

Misjonsleder
Lise Kyllingstad, epost: lise.kyllingstad@baptist.no, tlf: 995 88 331

Økonomikonsulent Kongo
Turid Vestøl, e-post turid@vestol.net tlf. 404 07 902

Økonomileder
Håkon Sigland, epost: hakon.sigland@baptist.no, tlf: 402 26 880

Menighetsrådgiverne:

I ansvarsområdet til menighetsrådgiverne ligger:

  • Være førstelinje mellom menighetene og kirkesamfunnet
  • Være pådrivere for endringsprosesser og inspirere til nysatsning
  • Være rådgivere
  • Bidra til regionale fellesskap
  • Sikre en god personaloppfølging
  • Være samtalepartner for ansatte
  • I den grad det er naturlig, kunne avhjelpe pastorale behov i menighetene og bidra til å løse konflikter.

Agnar Sæli
Arbeidsfelt er menighetene i Oslo, Viken og Innlandet, Telemark-Vestfold fylker.
e-post: agnar@baptist.no, tlf: 413 76 413

Atle Henning Eidem
Arbeidsfelt er menighetene i Oslo, Viken og Innlandet, Telemark-Vestfold fylker.
e-post: atle.eidem@baptist.no tlf: 413 64 670

Hermod Bakkevoll
Ansatt av Baptist Nord som distriktsarbeider i Nordland og Troms-Finnmark fylker.
E-post: hebakkev@online.no tlf: 415 14 585

Inger Lise Salvesen
Arbeidsfelt er menighetene i Vestland, Rogaland, Agder og Telemark-Vestfold fylker.
E-post: ingerlise@baptist.no tlf 452 03 630

Peter Ngaidam
Ansatt som integrasjonspastor med særlig ansvar for medlemmer med bakgrunn fra Burma.
E-post: peter.ngaidam@baptist.no, tlf: 400 37 857

Roger Dahl
Ansatt som informasjonsleder og ansvarlig for oppfølging av menighetsutvikling. Som del av det ansvar som menighetsrådgiver for menighetene i Møre- og Romsdal og Trøndelag fylker.
E-post: roger.dahl@baptist.no tlf: 959 75 478

Hovedstyret

Hovedstyret har den sentrale myndighet i Det Norske Baptistsamfunn mellom Landsmøtene, og fatter vedtak i samsvar med fullmakter fra Landsmøtet.
Hovedstyret har ansvaret for å presisere målsetninger og å trekke opp retningslinjer og rammer for Det Norske Baptistsamfunns virksomhet, og i den forbindelse fremme de nødvendige forslag for Landsmøtet. Det legger fram for Landsmøtet rapporter, regnskaper budsjett og arbeidsplaner/arbeidsmål som ikke hører inn under andre arbeidsgrener i Det Norske Baptistsamfunn.

Hovedstyrets medlemmer velges av landsmøtet for tre år om gangen. Tre er på valg hvert år.  Hovedstyreleder velges av landsmøtet blant styrets medlemmer. Det velges tre vararepresentanter i prioritert rekkefølge for et år om gangen.

Leder:
Sissel-Merete Berg

Medlemmer:

Hermod Bakkevoll, Andenes Baptistmenighet, nestleder
Kari Nøtland Sæthre, Skien baptistkirke, sekretær
Reine Cihiluka ‐ Brevik, Home Church, Oslo, medlem arbeidsutvalget
Arthur Enders, Bergen Baptistmenighet
Ni Cia Tawk Hmung, Chin Bethel Church, Egersund
Monica Zeiffert, Kristiansand Baptistmenighet
Thaku Biakthasung Lian, Sinai Christian Church, Aurskog
Gabriel Stephen, Langesund Baptistmenighet

Vararepresentanter:

1. Olav Berg, Lillehammer Baptistmenighet
2. Magnus Lund, Kvæfjord Baptistmenighet
3. Elise Angen, Oslo Sentrum Baptistkirke

Hovedstyret møtes normalt fem ganger i året. I september, november, februar, april og i forkant av landsmøtet.
Styret har et arbeidsutvalg. Det består i tillegg til styreleder av  Sissel Merethe Berg (sekretær), Hermod Bakkevoll (nestleder), Kari Nøtland Sæthre (sekretær) og Gabriel Stephen. Generalsekretæren møter fast i arbeidsutvalget og øvrige stab ved behov. Arbeidsutvalget arbeider etter mandat gitt av hovedstyret.

Første vara møter fast i hovedstyret.

Hovedstyremedlemmer – oppfølgingsansvar:
Økonomi:
Internasjonal misjon: Reine Cihiluka‐Brevik og Arthur Enders
Nasjonal misjon:
‐ Menighetsplanting: Gabriel Stephen og Monica Zeiffert 
‐ Menighetsutvikling: Hermod Bakkevoll
‐ Barn og Unge:
Reine Cihiluka-Brevik og Arthur Enders
‐ Flerkulturelt arbeid: Hermod Bakkevoll og Ni Cia Tawk Hmung
‐ Kommunikasjon og medier: Thaku Biakthasung Lian og Reine Cihiluka‐Brevik

Møteplan 2022

  • HS møte 14.-15.10.22
  • HS møte 10.11.22

Referater fra hovedstyremøtene

Landsmøtet

Landsmøtet er Det Norske Baptistsamfunns høyeste organ. Alle menighetene velger sine delegater til landsmøtet. I Landsmøtet tas nye menigheter opp som medlemmer i kirkesamfunnet, de prinsipielle spørsmålene får sin avklaring, langsiktige planer og budsjetter behandles, regnskaper og rapporter godkjennes og medlemmer til de ulike styrer og råd velges. Landsmøtet er også årsmøte for Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen folkehøgskole. 

Besøk landsmøtets nettsted

Vedtektene

Intranett

Det Norske Baptistsamfunn
Chr Krohgs gt 34, 0186 Oslo
Tlf: 67103560, epost: post@baptist.no
Org. nr. 870 262 272
Gavekonto: 3000.15.93672
Vipps: 10910

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone