Organisasjon
Organisasjon
Det daglige arbeidet i Baptistsamfunnet handler om å sette visjonen vår ut i live. Mellom landsmøtene, som er kirkesamfunnets øverste organ ledes arbeidet av hovedstyret og generalsekretæren med stab.

Det Norske Baptistsamfunn ble etablert i 1879, og er en sammenslutning av selvstendige baptistmenigheter i Norge.  Det er 104 menigheter tilsluttet Baptistsamfunnet. Disse har rundt 6700 døpte medlemmer. Når vi regner med barn og andre med juridisk tilknyting blir det totale medlemstallet ca 12.000.  Det Norske Baptistsamfunn er tilknyttet Baptist World Alliance og European Baptist Federation.

Sekretariatet:

Baptistsamfunnets stab ledes av generalsekretær Bjørn Bjørnø.
Staben har ansvar for daglig oppfølging av arbeidet for å iverksette Baptistsamfunnets strategier og planer nasjonalt og internasjonalt, ha kontakt med menighetene og representere baptistene i ulike sammenhenger.

Organisasjon

Generalsekretær
Bjørn Bjørnø, e-post: bjorn.bjorno@baptist.no tlf 941 98 211

Administrasjonskonsulent
Georgeta Sigland, epost: georgeta.sigland@baptist.no tlf 411 00 285

Administrasjonsleder
Roger Dahl, epost: roger.dahl@baptist.no tlf 959 75 478

Informasjonskonsulent
Sung Chin Par Hlawn Ching, sungchinpar@baptist.no tlf 401 69 033

Innsamlingskonsulent
Øyvind Lorentzen, oyvind.lorentzen@baptist.no tlf 971 27 196

Integrasjonspastor
Peter Ngaidam, epost: peter.ngaidam@baptist.no tlf 400 37 857

Menighetsrådgivere
Atle Henning Eidem, e-post: atle.eidem@baptist.no tlf 413 64 670
Peter Ngaidam, e-post: peter.ngaidam@baptist.no tlf 400 37 857
Paul Omaiyo, e-post: paul.omaiyo@baptist.no tlf 998 63 740
Inger Lise Salvesen e-post: ingerlise@baptist.no tlf 452 03 630

Hermod Bakkevoll, e-post: hebakkev@online.no tlf: 415 14 585
Ansatt av Baptist Nord som distriktsarbeider i Nordland og Troms-Finnmark fylker og samarbeider tett med de øvrige menighetsrådgiverne

Misjonsleder
Lise Kyllingstad, epost: lise.kyllingstad@baptist.no tlf 995 88 331

Prosjektrådgiver for menighetsplanting og koordinator for lederkonferansen
Bente Sandtorp,
e-post: bente.sandtorp@baptist.no tlf 901 22 032

Økonomikonsulent
Ngun Lian Thang Cunkap, e-post  cunkap@baptist.no tlf 955 53 932

Økonomikonsulent Kongo
Turid Vestøl, e-post turid.vestol@baptist.no tlf 404 07 902

Hovedstyret

Hovedstyret har den sentrale myndighet i Det Norske Baptistsamfunn mellom Landsmøtene, og fatter vedtak i samsvar med fullmakter fra Landsmøtet.
Hovedstyret har ansvaret for å presisere målsetninger og å trekke opp retningslinjer og rammer for Det Norske Baptistsamfunns virksomhet, og i den forbindelse fremme de nødvendige forslag for Landsmøtet. Det legger fram for Landsmøtet rapporter, regnskaper budsjett og arbeidsplaner/arbeidsmål som ikke hører inn under andre arbeidsgrener i Det Norske Baptistsamfunn.

Hovedstyrets medlemmer velges av landsmøtet for tre år om gangen. Tre er på valg hvert år.  Hovedstyreleder velges av landsmøtet blant styrets medlemmer. Det velges tre vararepresentanter i prioritert rekkefølge for et år om gangen.

Organisasjon

Leder:
Sissel-Merete Berg

Medlemmer:

Hermod Bakkevoll, Andenes Baptistmenighet, nestleder
Kari Nøtland Sæthre, Skien baptistkirke, sekretær
Gabriel Stephen, Langesund Baptistmenighet, medlem arbeidsutvalget
Knut Olaf Frikstad, Grøtavær Baptistmenighet
Arthur Enders, Bergen Baptistmenighet
Ni Cia Tawk Hmung, Chin Bethel Church, Egersund
Olav Berg, Lillehammer Baptistmenighet
Thaku Biakthasung Lian, Sinai Christian Church, Aurskog

Vararepresentanter:

1. Jorunn Singstad Djupvik, Eidsvoll  Baptistmenighet
2. Bård Aasland, Skien baptistkirke
3. Eugene NkuranyabahizIi, Sandenes Baptistmenighet
4. Øyvind Lorentzen, Brumunddal Baptistmenighet

Hovedstyret møtes normalt fem ganger i året. I september, november, februar, april og i forkant av landsmøtet.
Styret har et arbeidsutvalg. Det består i tillegg til styreleder av Hermod Bakkevoll (nestleder), Kari Nøtland Sæthre (sekretær) og Gabriel Stephen. Generalsekretæren møter fast i arbeidsutvalget og øvrige stab ved behov. Arbeidsutvalget arbeider etter mandat gitt av hovedstyret.

Første vara møter fast i hovedstyret.

Hovedstyremedlemmer – oppfølgingsansvar:
Økonomi: Olav Berg
Internasjonal misjon:  Arthur Enders
Nasjonal misjon:
‐ Menighetsplanting: Gabriel Stephen
‐ Menighetsutvikling: Hermod Bakkevoll
‐ Barn og Unge:Thaku
Biakthasung Lian og Arthur Enders
‐ Flerkulturelt arbeid: Arthur Enders, Hermod Bakkevoll og Ni Cia Tawk Hmung
‐ Kommunikasjon og medier: Thaku Biakthasung Lian

Møteplan 2024

Referater fra hovedstyremøtene

Landsmøtet

Organisasjon

Landsmøtet er Det Norske Baptistsamfunns høyeste organ. Alle menighetene velger sine delegater til landsmøtet. I Landsmøtet tas nye menigheter opp som medlemmer i kirkesamfunnet, de prinsipielle spørsmålene får sin avklaring, langsiktige planer og budsjetter behandles, regnskaper og rapporter godkjennes og medlemmer til de ulike styrer og råd velges. Landsmøtet er også årsmøte for Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen folkehøgskole. 

Besøk landsmøtets nettsted

Vedtektene

Intranett

Det Norske Baptistsamfunn
Chr Krohgs gt 34, 0186 Oslo
Tlf: 67103560, epost: post@baptist.no
Org. nr. 870 262 272
Gavekonto: 3000.15.93672
Vipps: 10910

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone