Stolt historie
Stolt historie
29 mai 2020
For 160 år siden ble den første norske baptistmenigheten stiftet. Til 150 årsmarkeringen lagde vi film som vi gjerne deler på nytt!

Starten for 160 år siden kan beskrives slik:

Frederick L. Rymker
ble født i Odense i Danmark i 1819 og ble i 1857 ansatt som evangelist i Norge. Han hadde virket som predikant i Danmark noen år, og kom til Norge med lønnsstøtte fra amerikanske baptister. Han reiste først til Skien der han tok kontakt med medlemmene i den Lammerske frimenigheten. Han prekte flere ganger i Lammers fravær. Senere ble dette forholdet anstrengt fordi Rymker tilhørte døperbevegelsen.

Rymker besøkte også Brevik, Langesund, Oslo, Fredrikstad og Sarpsborg før han og familien bosatte seg i Skiensdistriktet. På tross av sterk motstand fra blant annet Statskirkens prester døpte han 1. juledag i 1858 en ung mann i Porsgrunnselven. Det var Carl Gundersen Kongerød.

Den første baptistmenigheten i Norge
I løpet av 1859 ble flere omvendt og døpt, og den 22. april 1860 ble den første norske baptistmenighet stiftet i Zimmermannsgården i Porsgrunn. Det var ni medlemmer i menigheten og Rymker var dens forstander. Det er i dag Skien Baptistmenighet.

Det ble stiftet to menigheter til i 1860. Rymker var med å stifte menigheten i Larvik, mens det ble stiftet en menighet i Levanger på høster. I denne var Oluf Palm en sentral mann. Menigheten i Levanger ble oppløst i 1870 årene. I 1862 ble Kragerø Baptistmenighet stiftet. I 1864 Eidsvoll og 1867 i Arendal. Rundt 1870 kom det flere nye menigheter. I 1870 Tvedestrand, Bergen og Tromsø. Dette ble store menigheter i de sentrale byene. De hadde dynamiske ledere og ble snart betydelig menigheter i sitt omland. I 1872 ble Trondheim menighet stiftet og i 1874 Kristiania menighet. Denne menigheten ble senere oppløst, men i 1884 ble det som i dag er Oslo 1. Baptistmenighet stiftet.

Arbeidet blir organisert
Fra 1870 til 1892 støttet Baptist Missionary Society arbeidet i Norge. Godtfred Hübert organiserte denne støtte, og fikk flere predikanter fra Sverige til å hjelpe til med arbeidet. Hübert drev dette arbeidet fram til 1879 da baptistsamfunnet ble dannet, og dets styre over tok det formelle ansvaret.

I løpet av 1870 årene ble det stiftet en rekke menigheter. Noen få store, men de fleste var små. I 1872 fantes det menigheter i alle landsdelene. Det ble behov for et samarbeid.

Baptistene i Norge hadde med seg en tradisjon fra utlandet, som tilsa at en organiserte seg i et forpliktende fellesarbeid der en gir avkall på full lokal frihet. I 1872 kom det første konkrete uttrykket, da baptistene sør for Dovre dannet Søndenfjeldske distriktsforening. Noen år senere, i 1879, ble De Norske Baptisters Union dannet.

Landskonferanse og kirkesamfunn
Men allerede i 1877 hadde de norske baptistene vært samlet til sin første landsdekkende konferanse. Den fant sted i Bergen 6.-8.juli med ti utsendinger fra fem menigheter. Den samlende statistikk som ble lagt fram på konferansen viste at det da var 511 baptister i landet.

I 1879 da unionen ble dannet bestod konferansen av 13 valgte utsendinger fra åtte forskjellige menigheter. I stiftelsesprotokollen for kirkesamfunnet heter det: “Unionen dannedes under megen bevegelse, idet de tilstedeværende representanter reiste sig op fra sine plasser og på menighetens vegne erklærte sig villige til å holde sammen som et legeme i Jesus.” Fra starten var bare 9 av landets 15 baptistmenigheter med i unionen.

Det fikk stor betydning for baptistene i Norge at kirkesamfunnet ble etablert. Innflytelse fra internasjonal baptisme kunne flyte ut til lokalmenighetene gjennom sentralleddet. En kontakt som også gav moralsk støtte til en i norsk målestokk liten minoritet. Kirkesamfunnet fikk også betydning ved at en sammen kunne etablere bladet Banneret som helt siden 1880 har fungert som bindeledd baptister imellom, en kunne starte predikantskole i 1910, organisere arbeid for barn og ungdom og etablere misjonsarbeid.

Les mer baptisthistorie

Les også

Gledelig gjensyn

I Historieselskapets samling etter pastorparet Gurly og Rudolf Prøymer manglet det noen notebøker som fulgte sangerparet fra opptreden til opptreden. I adventstiden 2020 dukket de opp.
Les mer

100 år med misjonsvirksomhet i Kongo

12.-13. september ble misjonsjubileet feiret med glimt fra historien og visjoner for arbeidet framover. Opptak fra feiringen er nå tilgjengelig på nett.
Les mer

Slik det en gang var på Holtet

Baptistsamfunnet kjøpte Holtet gård i Bærum i 1950. Også parken ned mot sjøen, som på 1930-tallet var utrolig velholdt. På eiendommen ligger i dag Holtekilen folkehøgskole og Høyskolen for Ledelse og Teologi. (Bildet er fra Bærum biblioteks samlinger. )
Les mer
1 - 3 av 60
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone