Tiltak mot Korona-viruset
Tiltak mot Korona-viruset
10 mars 2020
Informasjon til menigheter om arrangementer og anbefalinger for lokal virksomhet etter at Norge er så hardt rammet av Korona-viruset! (Oppdatert 25/5/2021)

CDC

Nettsaken vil bli oppdatert ved endringer i situasjonen: Oppdatert 12/3 kl 15.20. Oppdatert 17/3 kl 12.40. Oppdatert 29/3 kl 12:27. Oppdatert 4/4 kl 20.00. Oppdatert 8/4 kl 11.03. Oppdatert 14/4 kl 05.44. Oppdatert 16/4 kl 12.00. Oppdatert 21/4 kl 12.25. Oppdatert 23/4 kl 11.40. Oppdatert 29/4 kl 08.27. Oppdatert 30/4 kl 22.23. Oppdatert 4/5 kl 22.00, Oppdatert 7/5 kl 10.00. Oppdatert 13/5. Oppdatert 28/5. Oppdatert 10/6. Oppdatert 15/6. Oppdatert 17/6. Oppdatert 14/, oppdatert 8/9. Oppdatert 29/9. Oppdatert 4/10. Oppatert 29/10. Oppdatert 6/11. Oppdatert 7/11, oppdatert 26/11, oppdatert 5/12, oppdatert 17/12, oppdatert 4/1 2021, oppdatert 19/1 2021, oppdatert 23/4-2021. Oppdatert 26/1-2021. Oppdatert 2/2-2021. Oppdatert 19/2-2021. Oppdatert 22/2-2021.Oppdatert 23/2-2021.Oppdatert 10/3-2021. Oppdatert 18/3-2021. Oppdatert 24/3-2021. Oppdatert 4/4-2021. Oppdatert 16/4-2021. Oppdatert 5/5-2021. Oppdatert 25/5-2021

Hovedpunkter menighetene må forholde seg til ut fra de nasjonale smittevernreglene:

 • Fra 27. mai er det  ved innendørs arrangement tillatt med  maksimalt 200 personer. Det forutsetter tilvist plass som en sitter på/står ved gjennom hele arrangementet, at lokalet er stort nok ift avstandskrav og at det ikke er lokale restriksjoner. Det er ikke tilrådelig med mulighet for lystenning, å komme fram til plattformen i forbindelse med nattverd og lignende.
 • Avstand mellom plassene skal være minst en meter i hver retning i skulderhøyde.
 • Maksimalt antall begrenses av hvor mange det er plass til i lokalet en har arrangementet med gjeldene avstandskrav.
 • Det skal brukes munnbind i alle situasjoner og steder det ikke er mulig å overholde meters-regelen.
 • Ved sang (artikulert sang) skal en utvide avstand mellom hver person. Det er ikke spesifisert nøyaktig i smittevernveilederen. Det tryggeste er å ikke ha allsang.
 • I regelen skal en unngå å samle folk fra ulike kommuner og eventuelt avlyse arrangement der en ikke kan holde disse innen en kommune
 • Syke personer, eller personer med mistanke om Covid-19 smitte, skal ikke delta.
 • Sørg for at færrest mulig personer berører dørhåndtak, mikrofoner og annet utstyr som brukes.
 • Det er viktig å sikre at det ikke oppstår tette køer og nærkontakt ved inngang og utgang fra lokalet, men at dette organiseres på en god måte, for eksemplel ved å be dem som sitter bakerst forlate lokalet først.
 • Sørg for god hygiene, renhold og god merking om smitterisiko.
 • Frammøte skal registreres og må oppbevares i minst ti dager for å kunne bistå smittevernmyndighetene ved smitte  blant deltakere. Slike lister skal senere makuleres.
 • Det er ikke påvist at smitte overføres via mat. Det er derfor mulig å gjennomføre servering/kirkekaffe m.m. Hver menighet må vurdere om lokalene er egnet, om en kan overholde smittevernreglene mht avstand, berøringspunkter, hygiene m.m. En bør unngå buffé og heller servere.
 • Etter 27/5 blir man rådet til å vise forsiktighet ved kryssing av kommunegrenser for å delta på arrangement i motsetning til tidligere anbefaling om ikke å krysse slike grenser.
 • Alle må holde seg oppdatert på lokale smittevernregler. For eksemplet er det i deler av Viken, Oslo og  andre steder forsamlingsforbud  eller  et redusert antall i fohold til de 100 som er tillatt.
 • Oppdatert smittevernveileder for vår sektor

Trinn to i gjenåpning

Fra 27. mai innfører regjeringen trinn to i gjenåpningen av samfunnet. Det betyr  at det er anledning til samlinger med inntil 200 på tilvist plass der det kan opprettholdes en meters avstand i skulderhøyde og at en  skal vise forsiktighet ved kryssing av kommunegrensene for å delta i arrangement, og fremdeles følge alle smittevernreglene.

Fra 16. april innførte regjeringen trinn en i gjenåpningen av samfunnetor vår sektor betyr det å gå tilbake til det som var reglene før 25. mars.  At det er anledning til samlinger med inntil 100 på tilvist plass der det kan opprettholdes en meters avstand i skulderhøyde. At en fremdeles skal unngå samlinger på tvers av kommunegrensene og fremdeles følge alle smittevernreglene.

I pressekonferansen 23. mars var meldingen fra regjeringen at smittesituasjonen er alvorlig, og at en nå strammer inn de nasjonale tiltakene da lokale tiltak ikke i tilstrekkelig grad slår tilbake smitten der det er økende smitte. Dersom de nye nasjonale tiltakene ikke gir ønsket effekt vil ytterligere innstramminger kunne ilegges, som kan bli ganske omfattende og legge ytterligere restriksjoner på menighetens virksomhet.

Vaksineringen er i gang, og det er varslet betydelig økning i vaksineringen utover våren/forsommeren.

I tillegg til de nasjonale retningslinjene vil det være lokale retningslinjer, så følg godt med på kommunens nettsider der dere har aktivitet.

Se siste nytt og oppdaterte Covid-19 veilederne

Veilederen er basert på nasjonale reguleringer og råd. 

Anbefalinger

Norges kristne råd anbefaler også at arrangørene har møteverter som leder deltakerne til anviste plasser. Ettersom medlemmer av samme husstand kan sitte ved siden av hverandre, mens deltakere for øvrig må ha minimum en meter mellom seg og øvrige deltakere, kan dette være en hensiktsmessig måte å ha kontroll med at avstandskravene overholdes, inkludert skjerpede avstandskrav for personer i risikogrupper.

Videre anbefaler vi at arrangørene sørger for at gudstjenestedeltakerne forlater kirkesalen og kirkebygningen på en ordnet måte uten opphopning av deltakere i gang eller foajé.  På grunn av økt smittespredning i befolkningen ber vi også kirker og menigheter vurdere nøye nødvendigheten av kirkekaffe og servering som innebærer noen utfordringer med hensyn til å overholdelse av avstandsreglene.

I tillegg har myndighetene påpekt at det er viktig med begrenset aktivitet; ha få nærkontakter, unngå unødvendig reisevirksomhet og liten sosial kontakt. Det betyr at det er lurt å tenke seg om i forhold  til hvilke aktiviteter en gjennomfører, om en skal ha kirkekaffe, og i tilfelle hvordan den skal gjennomføres, om en skal ha nattverd m.m. I alle disse vurderingerne er det viktig å se på antall nærkontakter, mulighet for tilstrekkelig smittevern, og vurdering i forhold til risikogrupper. Husk også at alle våre kirkegjester står i relasjon til andre mennesker.

Dessuten, er det store lokale forskjeller, både i smittespredning og i restriksjoner. Vi kan derfor ikke gi entydlige råd for alle, men minner om noen av de viktige punktene å forholde seg til, og regner med at hver av dere er i stand til å gjøre de endelige vurderingene.

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt, så skal vi se hva vi finner ut av sammen!

Smittevernveileder

Oppdaterte smittevernveiledere for kirkelig aktivitet og  for aktivitet for barn og unge finnes til enhver tid pålinken smittevernveileder for vår sektor . I tillegg er det viktig å følge retningslinjer/restriksjoner i de ulike kommunene. Selv om vi har en overordnet veileder, vil det være variasjoner fra kommune til kommune i lys av smitteoppblomstringen.

Viktige påminnelser

 • I vårt kirkesamfunn har vi mange språkgrupper representert. For noen vil derfor relevant informasjon om korona på norsk være vanskelig tilgjengelig. Men fra myndighetenes side er det lagt opp til informasjon på en rekke språk. Les mer
 • Vi som kirkesamfunn må fortsatt være med å ta et samfunnsansvar for å hindre smittespredning og bidra til beskyttelse for våre medlemmer og besøkene.
 • Den unormale situasjon vil fremdeles vare ved en god stund. Det er derfor nødvendig å gi oppdaterte råd om situasjonen og informere om avlysning av nært forestående arrangement i sentral regi.
 • Norges kristne råd  er i kontinuerlig dialog med myndighetene om endringer i smittevern , men pr. september er det ingen signal om snarlige endringer. Rådet har overfor flere av sagt at en vil tro at restriksjoner mest trolig vil følge oss langt inn i, og kanskje gjennom hele 2021. Dette vil i så fall få konsekvenser for gjennomføringen av flere større arrangement. Men igjen, dette vet en ikke, men det er ikke usannsynlig.
 • Vi gjør oppmerksom på at om en gjennomfører aktiviteter som ikke tar hensyn til retningslinjene i smittevernveilederene vil det kunne oppfattes som brudd på Smittevernloven.

Historikk

 • Fra 27. mai innfører regjeringen trinn to i gjenåpningen av samfunnet. Det betyr  at det er anledning til samlinger med inntil 200 på tilvist plass der det kan opprettholdes en meters avstand i skulderhøyde og at en  skal vise forsiktighet ved kryssing av kommunegrensene for å delta i arrangement, og fremdeles følge alle smittevernreglene.
 • Fra 16. april innføres trinn en i regjeringens gjenåpningsplan for samfunnet. Det innebærer at en går tilbake til en meters avstand og inntil 100 personer samlet på tilvist plass.  I en rekke kommuner er det strengere tiltak enn dette. Disse må tas hensyn til.
 • I pressekonferanse 23. mars informerte regjeringen om nye og strengere nasjonale tiltak fra 2. mars. I disse ble det anbefalt å ikke gjennomføre samlinger, og om det er absolutt nødvendig begrense antallet til 20 personer, samtidig som en må holde to meters avstand. Dette gjelder i de delene av landet der det ikke er forsamlingsforbud.  Tiltakene ble lettet på etter 14. april.
 • Regjeringen varslet 9. mars at nasjonale retningslinjer kan strammes betydelig om en ikke lykkes med å slå ned økende smitte lokalt. Smittetrykket er for høyt i 62 av landets kommuner.
 • Fra midnatt 23. februar er bestemmelsen om fastmonterte stoler endret til tilvist plass. Inntil videre er det lov å være maksimalt 100 tilstede.
 • Fra medio november det innført sosial nedstegning i Bergen og i Oslo-området. Det betyr at virksom i de lokale kirkene må opphøre i denne perioden.
 • På grunn av økt smitte i samfunnet ble det fra 9. november innført antallsrestriksjon på 50 personer i innendørs arrangement der det er løse stoler/benker, mens det fremdeles er lov til å være inntil 200 ved fastmonterte stoler.
 • fra 12. oktober ble det innført mulighet for lokale forordninger basert på behov for smittevern  og lokale forskjeller
 • Fra og med 13. juli har det blitt åpnet opp for dåp på baptistisk vis. I smittevernveilederen heter det nå:
 • Dåp av voksne etter baptistisk ordning kan i henhold til anbefaling av 13.07.2020 fra Helsedirektoratet gjennomføre forutsatt at man ivaretar generelle smitteverntiltak som grundig håndvask og overholdelse av enmetersregelen i for- og etterkant av dåpshandlingen.
 • Fra og med 15. juni har regjeringen åpne for arrangement med inntil 200 personer på offentlig sted. Reglene forutsetter fortsatt at det er en ansvarlig arrangør som legger til rette for en meter avstand mellom deltakerne og ivaretakelse av andre smittevernshensyn.
 • Mandag 4. mai forelå det godkjent smittevernveileder for kirkene med tanke på gjenåpning for gudstjenester og samlinger, som framover vil være bransjestandard for kirkelig aktivitet. Senere utgaver av Smittevernveilederen har nå åpning for å kunne gjennomføre baptistisk dåp, kirkekaffe og inntil 200 deltakere.
 • Veilederen forefinnes nå også i engelsk utgave. Informasjonssiden til Norges kristne råd vil bli oppdatert med nye utgaver. 
 • I løpet av 6. mai kom også godkjent smittevernveileder for kirkene i forhold til virksomhet for barn og unge.  Her finner dere godkjent smittevernveileder for aktiviteter for barn og unge i kirkene.

Norges kristne råds informasjonside om korona

(vi er ikke redaksjonelt ansvarlig for innhold på eksterne lenker)

Råd til menighetene

 • Menighetene slutter ikke å være menighet  selvom en ikke kan gjennomføre alle aktiviter en normalt har hatt rom for. Vi vil derfor fortsatt oppmuntre dere som er lokale ledere til å holde kontakt med menighetsmedlemmer gjennom telefon, sosiale medier m.m.. og huske spesielt på dem som er i risikogrupper.  Husk at i en tid der en isoleres mer enn vanlig, er det et ekstra savn for manege at en ikke kan møtes i kirkene.
 • Sørg fortsatt for god informasjon til medlemmene (hjemmesiden, e-post, sosiale medier).
 • Vi sender ut skriv med viktig informasjon til menighetene regelmessig og nyhetsbrev med det siste på nettsidene så ofte som det er naturlig.
 • Vi viser forøvrig til Folkehelseinstituttets (fhi.no) sine anbefalinger og ber menighetene om å følge disse fortløpende fordi situasjonen er under utvikling.Vi understreker at det er viktig å lytte til lokale råd og eventuelt spørrre kommunelegen om råd.
 • Se (vi er ikke redaksjonelt ansvarlig for innhold på eksterne lenker):
  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Vi vil fortsatt holde denne saken oppdatert, og har også artikler relatet til covid-19 problematikken på nyhetsfeeden vår. En rekke nyheter, tips og råd som er relevant for menighetsarbeidet er delt på intranett

Andre tiltak

Menigheten som arbeidsgiver

Det er fremdeles en oppfordring til hjemmekontorordninger for dem som har en mulighet til de, spesielt i områder der presset på kollektivtrafikken er stort. Vær også  forberedt på at ansatte ikke kommer på jobb, f.eks. på grunn av karantene eller sykdom med symptomer som ligner på korona-symptomene. I forbindelse med innføring av lokal sosial nedstegning i Oslo-området og i Bergen har bruk av hjemmekontor blitt innskjerpet.

Menighetens ledere og ansatte bør:

 • Vurdere smitterisiko til sårbare mennesker ved omsorgsbesøk i private hjem, og i forbindelse med besøk /arrangement på institusjoner følges institusjonens retningslinjer
 • Vurdere behovet for egenbeskyttelse ved sykebesøk

Reisevirksomhet

Selv om det er godt mulig å reis, er det likevel fortsatt grunn til å oppfordre til å :

 • Unngå unødvendig reisevirksomhet, og oppvis forsiktighet ved reiser.
 • Ved bruk av kollektive transportmidler, forsøk å legge reisene til tidspunkter på dagen med færrest mulig reisende, eventuelt kan en benytte egen bil.
 • Erstatt reisevirksomheten med digitale kommunikasjonsverktøy så langt det er mulig.

Barmhjertighet og omsorg

Det er økt behov for omsorg i menighet og nærmiljø. Det er viktig å motvirke negative konsekvenser av isolasjon i denne tiden. Ta derfor kontakt med telefon til personer som kan trenge en henvendelse. For øvrig kan menigheten hvis dette er mulig, bidra i lokalsamfunnet med å hjelpe utsatte mennesker.Husk at menigheten slutter ikke å være menighet, selv om en ikke kan gjennomføre en ordinær virksomhet.

Håndtere situasjonen

Vær forberedt på mulig kritikk for avgjørelser og tiltak, eller mangel på slike tiltak. Sentralt vil vi følge Folkehelseinstituttets råd og retningslinjer nøye, og vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert via deres nettsider.

På disse nettsidene vil du finne flere råd og oppdaterte opplysninger (vi er ikke redaksjonelt ansvarlig for innhold på eksterne lenker):

Helsedirektoratet: helsedirektoratet.no
Folkehelseinstituttets anbefalinger fhi.no/nettpub/coronavirus
Næringslivets sikkerhetsråd www.nsr-org.no/aktuelle-saker/koronavirus-rad-til-naringslivet-article1412-110.html
UDs reiseråd www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/id2414273

La oss be for hverandre, våre menigheter og for den verden vi er en del av og som nå erfarer en stor og alvorlig krise.

Les også

Digitale gudstjenester

Korona påvirker oss fremdeles, og i mange områder av landet er det strenge restriksjoner. Vi har derfor tatt en sjekk på digitale tilbud fra Home Church, Oslo og andre kirker søndag 16. mai.
Les mer

Digitale gudstjenester

Korona påvirker oss fremdeles, og i mange områder av landet er det strenge restriksjoner. Vi har derfor tatt en sjekk på digitale tilbud også denne søndagen.I Stavanger er det åpent nå, men en tilbyr likevel stream.
Les mer

Digitale gudstjenester

Det er fremdeles mange områder av landet med strenge restriksjoner. Vi har derfor tatt en sjekk på digitale tilbud fra Halden Baptistmenighet og andre baptistkirker!
Les mer
1 - 3 av 74
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone