Tiltak mot Korona-viruset
Tiltak mot Korona-viruset
10 mars 2020
Informasjon til menigheter om arrangementer og anbefalinger for lokal virksomhet etter at Norge er så hardt rammet av Korona-viruset! (Oppdatert 21/01/2022)

CDC

Nettsaken vil bli oppdatert ved endringer i situasjonen:

Regjeringen innførte lettelser i de nasjonale påbud og anbefalinger om smittevern som trådte i kraft fredag 14. januar. De varer til 28. januar. 21. januar kom en åpning for å samle inntil 1500 personer innendørs og 3000 utendørs. I praksis vil det knapt nok være mulig å fylle opp mer en en kohort i noen norske baptistkirker slik regelverket er nå med unntak av om en tilrettelegger for overføring mellom ulike rom i kirkene. Nedenfor finens retningslinjene for slike arrangement.

Menighetene må derfor forholde seg til:

 • Alle deltakere i gudstjenester og arrangement skal ha faste tilviste plasser med en meter avstand fra skulder til skulder.
 • Det er lokalets størrelse og utforming som begrenser totalt antall, begrenset oppad til 200 personer i hver kohort
  Merk: Det er tillatt å bruke alle benkerader og benytte annethvert sete. Men siden avstanden da blir mindre enn en meter fra skulder til skulder må munnbind i såfall benyttes i hele samlingen
 • Munnbind skal benyttes ved alle samlinger i situasjoner der en ikke kan holde en meter avstand
 • Om en ikke har faste plasser er det maksimalt tillatt å være 30 deltakere om lokalet har tilstrekkelig størrelse og meterskravet kan ivaretas
 • I private sammenkomster i offentlige lokaler, for eksempel ved lån eller leie av kirkens lokaler, er det maksimalt tillatt å være 30 personer. Unntatt i minnesamvær der det er tillatt med inntil 50 personer
 • Arrangør må registrere deltakere og ivareta at nødvendige smittevernhensyn er foretatt i forhold til rengjøring, og at det er tilgang på håndsprit. I tillegg vil vi anbefale at det er tilgjengelig munnbind for dem som har glemt å ta med slike
 • Ansatte, frivillige eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. Merk at dette ikke gjelder kor eller korps

Generelle nasjonale anbefalinger:

 • Det er ikke anbefaling om avlysning eller utsettelse av arrangemnet som gjelder barn og unge under 20 år
 • Det er generell anbefaling om å begrense antall arrangement og sammenkomster en deltar på
 • Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtrafikk ved fare for trengsel for å komme seg til arrangement

Oppdaterte smittevernveiledere

Forskriftsfestede tiltak

Arrangementer og sammenkomster

 • Merk at det er ulike antalls- og avstandskrav for arrangementer med og uten faste, tilviste plasser. Faste tilviste plasser betyr at deltakerne skal sitte på stol, benk eller lignende under hele arrangementet med unntak av nødvendig bevegelse ved f.eks. nattverdutdeling. Plassene er tilviste når verter viser deltakerne til plasser eller at man bestiller billetter til bestemte/nummererte plasser. Arrangøren må sikre at det er nok verter til stede for å ivareta dette
 • 1500 personer er det største antall en kan være samlet til innendørs arrangement som  gudstjenester og møter forutsetter at sitter på anvist plass med en meter avstand. Størrelsen på lokalet begrenser nedover. Det forutsettes kohorter med maksimalt 200 samt at maksimalt 50% av sitteplassene i lokalet benyttes.
 • Ved bruk av flere kohorter skal disse være minimum to meter fra hverandre, kunne benytte hver sine toalettfasiliteter og
 • Offentlige arrangementer innendørs uten faste, tilviste plasser kan ha inntil 30 deltakere.
 • Offentlige arrangement utendørs kan ha inntil 3000 deltakere uten fast tilvist plass i kohorter på
 • "Kirkevandring" som en mulighet - nye deltakere slippes inn kontinuerlig når noen går ut. Det kan være maksimalt 30 inne i kirkerommet samtidig
 • Ansatte, frivillige eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. Merk at dette ikke gjelder kor eller korps
 • Private sammenkomster på offentlig sted, som minnesamvær etter begravelse/bisettelse kan ha 50 deltakere (selve begravelsen/bisettelsen regnes som offentlig arrangement). Andre private arrangementer, f.eks. familieselskap etter dåp o.l., kan ha 30 deltakere. Det er krav om bruk av munnbind.
 • Alle innendørs arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør som politi og helsemyndigheter kan kontakte, og som sikrer smittevernforsvarlig gjennomføring av arrangementet
 • Arrangør har plikt til å registrere samtlige deltakere med navn og telefon. Dersom kommunen ber om det etter et smitteutbrudd, skal arrangør ta ansvar for å varsle deltakere. Listene oppbevares i 14 dager før de makuleres
 • Det skal være 1 meters avstand mellom de som ikke bor sammen. Det vil være unntak for bl.a. utøvere og barneskolekohorter
 • Når alle deltakere sitter på faste, tilviste plasser er det tilstrekkelig med minst ett ledig mellom hver deltaker på samme seterad. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Dette betyr at man kan bruke alle seterader når alle deltakere sitter på faste, tilviste plasser. Men siden avstanden da blir mindre enn en meter fra skulder til skulder må munnbind i såfall benyttes i hele samlingen

Retningslinjer om en planlegger for større arrangement.Disse er gjeldende fra 21. januar kl 12.00:

Innendørs arrangementer med faste tilviste plasser:

 • Inntil 1 500 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet.
 • Ved arrangementer hvor det er flere enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 200 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

Utendørs arrangementer med faste tilviste plasser:

 • Inntil 3 000 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet.
 • Ved arrangementer hvor det er flere enn 500 personer til stede samtidig, skal de som er til stede, fordeles i kohorter på inntil 500 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

For både innendørs og utendørs arrangementer gjelder følgende:

 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære, målt fra skulder til skulder. 
 • Istedenfor 1 meters avstand kan arrangøren sørge for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
 • Arrangøren må sørge for at kohortene har separate toalettfasiliteter, garderober og ev. servering.
 • Det forutsettes smittevernfaglig forsvarlig drift av arrangementene. Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum, skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres.

Munnbind

 • Påbud om bruk av munnbind gjelder om en ikke kan holde en meters avstand.
 • Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion

Hjemmekontor

 • Påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over tjenester som krever tilstedeværelse som er viktig og nødvendig for virksomheten, for eksempel for å ivareta barn og sårbare grupper

Vi vil be menighetene i landet merke seg disse nasjonale forskriftfestede tiltakene og legge forholdene til rette i forhold til det.

Råd og anbefalinger

 • Det anbefales ikke å utsette eller avlyse arrangementer for barn og unge
 • Anbefaling om å unngå bruk av kollektivtrafikk når det er trengsel for å komme seg til arrangement
 • Barn og unge under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter som normalt
 • Holde seg hjemme og ta test ved sykdom
 • Håndvask eller håndsprit jevnlig, og særlig i forbindelse med nærkontakt
 • Unngå håndhilsning og klemming
 • God ventilasjon/luftig når man oppholder seg i et rom over tid
 • Det er generell anbefaling om å begrense antall arrangement og sammenkomster en deltar på

Informasjonside fra Regjeringen

Oppdaterte smittevernveiledere

I tillegg til de nasjonale retningslinjene vil det være lokale retningslinjer, så følg godt med på kommunens nettsider der dere har aktivitet. 

Viktige påminnelser

 • I vårt kirkesamfunn har vi mange språkgrupper representert. For noen vil derfor relevant informasjon om korona på norsk være vanskelig tilgjengelig. Men fra myndighetenes side er det lagt opp til informasjon på en rekke språk. Les mer
 • Vi som kirkesamfunn må fortsatt være med å ta et samfunnsansvar for å hindre smittespredning og bidra til beskyttelse for våre medlemmer og besøkene.
 • Den unormale situasjon vil fremdeles vare ved en god stund. Det er derfor nødvendig å gi oppdaterte råd om situasjonen og informere om avlysning av nært forestående arrangement i sentral regi.
 • Norges kristne råd  er i kontinuerlig dialog med myndighetene om endringer i smittevern , men pr. september er det ingen signal om snarlige endringer. Rådet har overfor flere av sagt at en vil tro at restriksjoner mest trolig vil følge oss langt inn i, og kanskje gjennom hele 2021. Dette vil i så fall få konsekvenser for gjennomføringen av flere større arrangement. Men igjen, dette vet en ikke, men det er ikke usannsynlig.
 • Vi gjør oppmerksom på at om en gjennomfører aktiviteter som ikke tar hensyn til retningslinjene i smittevernveilederene vil det kunne oppfattes som brudd på Smittevernloven.

Historikk

 • Fra 25. september kl 16.00 har Regjeringen innført trinn fire «Normal hverdag med økt beredskap». Normal hverdag med økt beredskap innebærer bl.a. at meteren ikke gjelder lenger og at begrensningene på hvor mange som kan være sammen på arrangementer oppheves. De aller fleste bransjestandarder og smittevernveiledere opphører, men det oppfordres til å opprettholde gode smitteverntiltak, som for eksempel tilgang til håndsprit. 
 • Fra 20. juni kl 12.00 er trinn tre i gjenåpningen innført med nye regler, også regelsett som differensierer mellom folk med test eller grønt koronasertifikat og andre. Antallsrestriksjonene er uansett nå på et slikt nivå at det ikke for ordinær virksomhet i våre kirker ikke har noen betydning å skille mellom gruppene. Det vil uansett være størrelsen på lokalene målt opp mot avstandskravet som gir begresningen i norske baptistkirker da det forutsatt store nok lokaler og avstandskrav kan være samlet inntil 400 fordelt på to kohorter uten grønt koronasertifikat.
 • Fra 27. mai innfører regjeringen trinn to i gjenåpningen av samfunnet. Det betyr  at det er anledning til samlinger med inntil 200 på tilvist plass der det kan opprettholdes en meters avstand i skulderhøyde og at en  skal vise forsiktighet ved kryssing av kommunegrensene for å delta i arrangement, og fremdeles følge alle smittevernreglene.
 • Fra 16. april innføres trinn en i regjeringens gjenåpningsplan for samfunnet. Det innebærer at en går tilbake til en meters avstand og inntil 100 personer samlet på tilvist plass.  I en rekke kommuner er det strengere tiltak enn dette. Disse må tas hensyn til.
 • I pressekonferanse 23. mars informerte regjeringen om nye og strengere nasjonale tiltak fra 2. mars. I disse ble det anbefalt å ikke gjennomføre samlinger, og om det er absolutt nødvendig begrense antallet til 20 personer, samtidig som en må holde to meters avstand. Dette gjelder i de delene av landet der det ikke er forsamlingsforbud.  Tiltakene ble lettet på etter 14. april.
 • Regjeringen varslet 9. mars at nasjonale retningslinjer kan strammes betydelig om en ikke lykkes med å slå ned økende smitte lokalt. Smittetrykket er for høyt i 62 av landets kommuner.
 • Fra midnatt 23. februar er bestemmelsen om fastmonterte stoler endret til tilvist plass. Inntil videre er det lov å være maksimalt 100 tilstede.
 • Fra medio november det innført sosial nedstegning i Bergen og i Oslo-området. Det betyr at virksom i de lokale kirkene må opphøre i denne perioden.
 • På grunn av økt smitte i samfunnet ble det fra 9. november innført antallsrestriksjon på 50 personer i innendørs arrangement der det er løse stoler/benker, mens det fremdeles er lov til å være inntil 200 ved fastmonterte stoler.
 • fra 12. oktober ble det innført mulighet for lokale forordninger basert på behov for smittevern  og lokale forskjeller
 • Fra og med 13. juli har det blitt åpnet opp for dåp på baptistisk vis. I smittevernveilederen heter det nå:
 • Dåp av voksne etter baptistisk ordning kan i henhold til anbefaling av 13.07.2020 fra Helsedirektoratet gjennomføre forutsatt at man ivaretar generelle smitteverntiltak som grundig håndvask og overholdelse av enmetersregelen i for- og etterkant av dåpshandlingen.
 • Fra og med 15. juni har regjeringen åpne for arrangement med inntil 200 personer på offentlig sted. Reglene forutsetter fortsatt at det er en ansvarlig arrangør som legger til rette for en meter avstand mellom deltakerne og ivaretakelse av andre smittevernshensyn.
 • Mandag 4. mai forelå det godkjent smittevernveileder for kirkene med tanke på gjenåpning for gudstjenester og samlinger, som framover vil være bransjestandard for kirkelig aktivitet. Senere utgaver av Smittevernveilederen har nå åpning for å kunne gjennomføre baptistisk dåp, kirkekaffe og inntil 200 deltakere.
 • Veilederen forefinnes nå også i engelsk utgave. Informasjonssiden til Norges kristne råd vil bli oppdatert med nye utgaver. 
 • I løpet av 6. mai kom også godkjent smittevernveileder for kirkene i forhold til virksomhet for barn og unge. 

Råd til menighetene

 • Menighetene slutter ikke å være menighet  selv om en ikke kan gjennomføre alle aktiviter en normalt har hatt rom for. Vi vil derfor fortsatt oppmuntre dere som er lokale ledere til å holde kontakt med menighetsmedlemmer gjennom telefon, sosiale medier m.m.. og huske spesielt på dem som er i risikogrupper.  Husk at i en tid der en isoleres mer enn vanlig, er det et ekstra savn for manege at en ikke kan møtes i kirkene.
 • Sørg fortsatt for god informasjon til medlemmene (hjemmesiden, e-post, sosiale medier).
 • Vi sender ut skriv med viktig informasjon til menighetene regelmessig og nyhetsbrev med det siste på nettsidene så ofte som det er naturlig.
 • Vi viser forøvrig til Folkehelseinstituttets (fhi.no) sine anbefalinger og ber menighetene om å følge disse fortløpende fordi situasjonen er under utvikling.Vi understreker at det er viktig å lytte til lokale råd og eventuelt spørrre kommunelegen om råd.

Vi vil fortsatt holde denne saken oppdatert, og har også artikler relatet til covid-19 problematikken på nyhetsfeeden vår. En rekke nyheter, tips og råd som er relevant for menighetsarbeidet er delt på intranett

Barmhjertighet og omsorg

Det er økt behov for omsorg i menighet og nærmiljø. Det er viktig å motvirke negative konsekvenser av isolasjon i denne tiden. Ta derfor kontakt med telefon til personer som kan trenge en henvendelse. For øvrig kan menigheten hvis dette er mulig, bidra i lokalsamfunnet med å hjelpe utsatte mennesker.Husk at menigheten slutter ikke å være menighet, selv om en ikke kan gjennomføre en ordinær virksomhet.

Håndtere situasjonen

Vær forberedt på mulig kritikk for avgjørelser og tiltak, eller mangel på slike tiltak. Sentralt vil vi følge Folkehelseinstituttets råd og retningslinjer nøye, og vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert via deres nettsider.

På disse nettsidene vil du finne flere råd og oppdaterte opplysninger (vi er ikke redaksjonelt ansvarlig for innhold på eksterne lenker):

Helsedirektoratet: helsedirektoratet.no
Folkehelseinstituttets anbefalinger fhi.no/nettpub/coronavirus
Næringslivets sikkerhetsråd www.nsr-org.no/aktuelle-saker/koronavirus-rad-til-naringslivet-article1412-110.html
UDs reiseråd www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/id2414273

La oss be for hverandre, våre menigheter og for den verden vi er en del av og som nå erfarer en stor og alvorlig krise.

Nettsaken er oppdatert:
Oppdatert 12/3 kl 15.20. Oppdatert 17/3 kl 12.40. Oppdatert 29/3 kl 12:27. Oppdatert 4/4 kl 20.00. Oppdatert 8/4 kl 11.03. Oppdatert 14/4 kl 05.44. Oppdatert 16/4 kl 12.00. Oppdatert 21/4 kl 12.25. Oppdatert 23/4 kl 11.40. Oppdatert 29/4 kl 08.27. Oppdatert 30/4 kl 22.23. Oppdatert 4/5 kl 22.00, Oppdatert 7/5 kl 10.00. Oppdatert 13/5. Oppdatert 28/5. Oppdatert 10/6. Oppdatert 15/6. Oppdatert 17/6. Oppdatert 14/, oppdatert 8/9. Oppdatert 29/9. Oppdatert 4/10. Oppatert 29/10. Oppdatert 6/11. Oppdatert 7/11, oppdatert 26/11, oppdatert 5/12, oppdatert 17/12, oppdatert 4/1 2021, oppdatert 19/1 2021, oppdatert 23/4-2021. Oppdatert 26/1-2021. Oppdatert 2/2-2021. Oppdatert 19/2-2021. Oppdatert 22/2-2021.Oppdatert 23/2-2021.Oppdatert 10/3-2021. Oppdatert 18/3-2021. Oppdatert 24/3-2021. Oppdatert 4/4-2021. Oppdatert 16/4-2021. Oppdatert 5/5-2021. Oppdatert 25/5-2021. Oppdatert 20/6-2021.Oppdatert 24/9-2021. Oppdatert 4/12-2021. Oppdatert 7/12-2021. Oppdatert 14/12-2021. Oppdatert 14/1-2022

Les også

Velkommen til julegudstjeneste

Andenes Baptistmenighet inviterer oss alle med på digital julegudstjenste den andre Kovid-julen.
Les mer

Digitale julegudstjenester

Det ble ingen vanlig jul i år heller. Flere av våre menigheter tilbyr derfor digitale julegudstjenester. Vi vil forsøke å samle flest mulig av disse gudstjenestene i denne artikkelen.
Les mer

Digitale gudstjenester

Korona påvirker oss fremdeles, og i mange områder av landet er det strenge restriksjoner. Vi har derfor tatt en sjekk på digitale tilbud fra Home Church, Oslo og andre kirker søndag 16. mai.
Les mer
1 - 3 av 76
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone