Tiltak mot Korona-viruset
Tiltak mot Korona-viruset
10 mars 2020
Informasjon til menigheter om arrangementer og anbefalinger for lokal virksomhet etter at Norge er så hardt rammet av Korona-viruset! (Oppdatert 19/1/2021)

CDC

Nettsaken vil bli oppdatert ved endringer i situasjonen: Oppdatert 12/3 kl 15.20. Oppdatert 17/3 kl 12.40. Oppdatert 29/3 kl 12:27. Oppdatert 4/4 kl 20.00. Oppdatert 8/4 kl 11.03. Oppdatert 14/4 kl 05.44. Oppdatert 16/4 kl 12.00. Oppdatert 21/4 kl 12.25. Oppdatert 23/4 kl 11.40. Oppdatert 29/4 kl 08.27. Oppdatert 30/4 kl 22.23. Oppdatert 4/5 kl 22.00, Oppdatert 7/5 kl 10.00. Oppdatert 13/5. Oppdatert 28/5. Oppdatert 10/6. Oppdatert 15/6. Oppdatert 17/6. Oppdatert 14/, oppdatert 8/9. Oppdatert 29/9. Oppdatert 4/10. Oppatert 29/10. Oppdatert 6/11. Oppdatert 7/11, oppdatert 26/11, oppdatert 5/12, oppdatert 17/12, oppdatert 4/1 2021, oppdatert 19/1 2021.

 

18. januar - Viderefører kravene ved gudstjenester, men åpner for aktiviter for barn og unge

I flg den nye anbefalingen fra myndighetene 18. januar videreføres kravene for menigheter som de var fra 4. januar. Det som er nytt er at det åpnes opp for all lokal aktivitet for barn og unge under 20 år. Det er fremdeles en meters avstandsregel som gjelder, hvis ikke aktiviteten krever noe annet. Samtidig henstilles det til ikke å ha for mange aktiviteter og ellers ikke ha for mange sosiale kontakter. I tillegg til de nasjonale retningslinjene vil det være lokale retningslinjer, så følg godt med på kommunens nettsider der dere har aktivitet. Oppdatert info fra Norges Kristne råd finner du her.

Fra og med 04.1.2021 har Regjeringen innført nye og strengere antallsbegrensninger for innendørs arrangementer på offentlig sted som gudstjenester og møter i kirkelig regi er. Merk at avstandskravene nevnt senere gjelder uansett antall tilstedeværende Vi ber om at alle setter seg inn i disse rådene og følger smittevernveilederen, se nettsiden.

Føringene handler blant annet om:

 • Maks 10 personer dersom det ikke finnes fastmonterte seter
 • En anbefaling om at planlagte gudstjenester, samlinger og faste aktiviteter for alle aldersgrupper holdes digitalt eller avlyses tom 18. januar
 • Maks 50 personer på innendørs begravelser og bisettelser såframt det ikke er fastmonterte seter.
 • At en som arrangør sørger for å være oppdatert på lokale restriksjoner og holder seg oppdatert på smittvernveilederne

 

 

Det er viktig at alle vurderer plass i kirkerommet opp mot føringen om to meter avstand ved synging. I praksis betyr det at hver kirkegjest vil fordre fire kvadratmeter.

Smittevernråd til tros- og livssynssamfunnet i forbindelse med julefeiringen

Myndighetene har nå også kommet med råd og retningslinjer for såkalte kirkevandringer, som mange vil gjennomføre i julen. Dersom en ønsker å markere julen på den måten i en baptistkirke må en også følge smittevernreglene for dette. Kirkevandring kan gjennomføres ved at det til enhver tid er maksimalt 50 personer besøkende inne i kirkerommet og forsamlingen suksessivt byttes ut ved at nye slipper inn etter hvert som andre forlater kirkerommet.

Kor, musikere, vaktpersonale og andre som er engasjert av arrangør av gudstjeneste eller kirkevandring regnes ikke med i deltakerantallet. Disse skal holde minst to meters avstand til forsamlingen forøvrig gjennom hele arrangementet. Dersom en slik avstand ikke kan opprettholdes regnes disse inn i maksimalt deltakerantall på 50.

Smittevernråd for kirkevandringer og korsang til jul og nyttår

I hvert møtepunkt mellom Norges kristne råd og myndighetene nevnes det mange oppfatter som en urimelig forskjell i antallskrav der det vedfastmonterte stoler kan være inntil 200 samlet,i forhold til f.eks. løse stoler i rekker eller benker, som er vanligere i kirkene  kun kan være 50. Men det ligger ikke an til at denne regelen blir endret.

Det betyr at det er avklart at grensen er 50 personer i en forsamling om stolene ikke er fastmontert. Mange steder i Norge er det også innført lokale regler som er enda strengere. F.eks. har en i Oslo, og også andre steder, gjennomført sosial nedstegning fra 10/11. I Oslo er det fra 15. desember åpning for samlinger med inntil 20 personer, og restriksjonene føres videre inn i det nye året.

Se siste nytt og oppdaterte Covid-19 veilederne

Veilederen er basert på nasjonale reguleringer og råd. Det har derfor vært nødvendig å skjerpe den enkelte arrangørs oppmerksomhet på mulige strengere lokale tiltak.

Anbefalinger

Norges kristne råd anbefaler også at arrangørene har møteverter som leder deltakerne til anviste plasser. Ettersom medlemmer av samme husstand kan sitte ved siden av hverandre, mens deltakere for øvrig må ha minimum ett sete mellom seg og øvrige deltakere, kan dette være en hensiktsmessig måte å ha kontroll med at avstandskravene overholdes, inkludert skjerpede avstandskrav for personer i risikogrupper.

Videre anbefaler vi at arrangørene sørger for at gudstjenestedeltakerne forlater kirkesalen og kirkebygningen på en ordnet måte uten opphopning av deltakere i gang eller foajé.  På grunn av økt smittespredning i befolkningen ber vi også kirker og menigheter vurdere nøye nødvendigheten av kirkekaffe og servering som innebærer noen utfordringer med hensyn til å overholdelse av avstandsreglene.

I tillegg har myndighetene påpekt at det er viktig med begrenset aktivitet; ha få nærkontakter, unngå unødvendig reisevirksomhet og liten sosial kontakt. Det betyr at det er lurt å tenke seg om i forhold  til hvilke aktiviteter en gjennomfører, om en skal ha kirkekaffe, og i tilfelle hvordan den skal gjennomføres, om en skal ha nattverd m.m. I alle disse vurderingerne er det viktig å se på antall nærkontakter, mulighet for tilstrekkelig smittevern, og vurdering i forhold til risikogrupper. Husk også at alle våre kirkegjester står i relasjon til andre mennesker. 

Fra 12. oktober åpnet Regjeringen opp for at en i lokaler med faste stoler kan sitte med et setes mellomrom, som i praksis vil tilsi mindre enn en meter avstand. Det vil fortsatt være antallskrav og et krav om at minst halvparten av setene skal være ledig. Men for noen vil dette bety at det er rom for noen flere i kirkerommet.

Dessuten, er det store lokale forskjeller, både i smittespredning og i restriksjoner. Vi kan derfor ikke gi entydlige råd for alle, men minner om noen av de viktige punktene å forholde seg til, og regner med at hver av dere er i stand til å gjøre de endelige vurderingene. Fra 12. oktober ble det åpnet forat det  i større grad er lokale forskjeller fordi smittesituasjonen er ulike i landet, samtidig som en i løpet av det siste halve året har fått betydelig erfaring i smittevernsarbeid.

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt, så skal vi se hva vi finner ut av sammen!

 

Smittevernveileder

Siste oppdatering av veileder for gudstjenester og kirkelige handlinger er gjort 11. november. veileder for aktivitet for barn og unge ble sist oppdatert 11. november. I tillegg er det viktig å følge retningslinjer/restriksjoner i de ulike kommunene. Selv om vi har en overordnet veileder, vil det være variasjoner fra kommune til kommune i lys av smitteoppblomstringen.

Viktige påminnelser

 • I vårt kirkesamfunn har vi mange språkgrupper representert. For noen vil derfor relevant informasjon om korona på norsk være vanskelig tilgjengelig. Men fra myndighetenes side er det lagt opp til informasjon på en rekke språk. Les mer
 • Vi som kirkesamfunn må fortsatt være med å ta et samfunnsansvar for å hindre smittespredning og bidra til beskyttelse for våre medlemmer og besøkene.
 • Den unormale situasjon vil fremdeles vare ved en god stund. Det er derfor nødvendig å gi oppdaterte råd om situasjonen og informere om avlysning av nært forestående arrangement i sentral regi.
 • Norges kristne råd  er i kontinuerlig dialog med myndighetene om endringer i smittevern , men pr. september er det ingen signal om snarlige endringer. Rådet har overfor flere av sagt at en vil tro at restriksjoner mest trolig vil følge oss langt inn i, og kanskje gjennom hele 2021. Dette vil i så fall få konsekvenser for gjennomføringen av flere større arrangement. Men igjen, dette vet en ikke, men det er ikke usannsynlig.
 • Vi gjør oppmerksom på at om en gjennomfører aktiviteter som ikke tar hensyn til retningslinjene i smittevernveilederene vil det kunne oppfattes som brudd på Smittevernloven.

Historikk

 • Fra medio november det innført sosial nedstegning i Bergen og i Oslo-området. Det betyr at virksom i de lokale kirkene må opphøre i denne perioden.
 • På grunn av økt smitte i samfunnet ble det fra 9. november innført antallsrestriksjon på 50 personer i innendørs arrangement der det er løse stoler/benker, mens det fremdeles er lov til å være inntil 200 ved fastmonterte stoler.
 • fra 12. oktober ble det innført mulighet for lokale forordninger basert på behov for smittevern  og lokale forskjeller
 • Fra og med 13. juli har det blitt åpnet opp for dåp på baptistisk vis. I smittevernveilederen heter det nå:
 • Dåp av voksne etter baptistisk ordning kan i henhold til anbefaling av 13.07.2020 fra Helsedirektoratet gjennomføre forutsatt at man ivaretar generelle smitteverntiltak som grundig håndvask og overholdelse av enmetersregelen i for- og etterkant av dåpshandlingen.
 • Fra og med 15. juni har regjeringen åpne for arrangement med inntil 200 personer på offentlig sted. Reglene forutsetter fortsatt at det er en ansvarlig arrangør som legger til rette for en meter avstand mellom deltakerne og ivaretakelse av andre smittevernshensyn.
 • Mandag 4. mai forelå det godkjent smittevernveileder for kirkene med tanke på gjenåpning for gudstjenester og samlinger, som framover vil være bransjestandard for kirkelig aktivitet. Senere utgaver av Smittevernveilederen har nå åpning for å kunne gjennomføre baptistisk dåp, kirkekaffe og inntil 200 deltakere.
 • Veilederen forefinnes nå også i engelsk utgave. Informasjonssiden til Norges kristne råd vil bli oppdatert med nye utgaver. 
 • I løpet av 6. mai kom også godkjent smittevernveileder for kirkene i forhold til virksomhet for barn og unge.  Her finner dere godkjent smittevernveileder for aktiviteter for barn og unge i kirkene.

Norges kristne råds informasjonside om korona

(vi er ikke redaksjonelt ansvarlig for innhold på eksterne lenker)

Råd til menighetene

 • Menighetene slutter ikke å være menighet  selvom en ikke kan gjennomføre alle aktiviter en normalt har hatt rom for. Vi vil derfor fortsatt oppmuntre dere som er lokale ledere til å holde kontakt med menighetsmedlemmer gjennom telefon, sosiale medier m.m.. og huske spesielt på dem som er i risikogrupper.  Husk at i en tid der en isoleres mer enn vanlig, er det et ekstra savn for manege at en ikke kan møtes i kirkene.
 • Sørg fortsatt for god informasjon til medlemmene (hjemmesiden, e-post, sosiale medier).
 • Vi sender ut skriv med viktig informasjon til menighetene regelmessig og nyhetsbrev med det siste på nettsidene så ofte som det er naturlig.
 • Vi viser forøvrig til Folkehelseinstituttets (fhi.no) sine anbefalinger og ber menighetene om å følge disse fortløpende fordi situasjonen er under utvikling.Vi understreker at det er viktig å lytte til lokale råd og eventuelt spørrre kommunelegen om råd.

 • Se (vi er ikke redaksjonelt ansvarlig for innhold på eksterne lenker):
 • https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Vi vil fortsatt holde denne saken oppdatert, og har også artikler relatet til covid-19 problematikken på nyhetsfeeden vår. En rekke nyheter, tips og råd som er relevant for menighetsarbeidet er delt på intranett

Andre tiltak

Menigheten som arbeidsgiver

Det er fremdeles en oppfordring til hjemmekontorordninger for dem som har en mulighet til de, spesielt i områder der presset på kollektivtrafikken er stort. Vær også  forberedt på at ansatte ikke kommer på jobb, f.eks. på grunn av karantene eller sykdom med symptomer som ligner på korona-symptomene. I forbindelse med innføring av lokal sosial nedstegning i Oslo-området og i Bergen har bruk av hjemmekontor blitt innskjerpet.

Menighetens ledere og ansatte bør:

 • Vurdere smitterisiko til sårbare mennesker ved omsorgsbesøk i private hjem, og i forbindelse med besøk /arrangement på institusjoner følges institusjonens retningslinjer
 • Vurdere behovet for egenbeskyttelse ved sykebesøk

Reisevirksomhet

Selv om det er godt mulig å reis, er det likevel fortsatt grunn til å oppfordre til å :

 • Unngå unødvendig reisevirksomhet, og oppvis forsiktighet ved reiser.
 • Ved bruk av kollektive transportmidler, forsøk å legge reisene til tidspunkter på dagen med færrest mulig reisende, eventuelt kan en benytte egen bil.
 • Erstatt reisevirksomheten med digitale kommunikasjonsverktøy så langt det er mulig.

Barmhjertighet og omsorg

Det er økt behov for omsorg i menighet og nærmiljø. Det er viktig å motvirke negative konsekvenser av isolasjon i denne tiden. Ta derfor kontakt med telefon til personer som kan trenge en henvendelse. For øvrig kan menigheten hvis dette er mulig, bidra i lokalsamfunnet med å hjelpe utsatte mennesker.Husk at menigheten slutter ikke å være menighet, selv om en ikke kan gjennomføre en ordinær virksomhet.

Håndtere situasjonen

Vær forberedt på mulig kritikk for avgjørelser og tiltak, eller mangel på slike tiltak. Sentralt vil vi følge Folkehelseinstituttets råd og retningslinjer nøye, og vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert via deres nettsider.

På disse nettsidene vil du finne flere råd og oppdaterte opplysninger (vi er ikke redaksjonelt ansvarlig for innhold på eksterne lenker):

Helsedirektoratet: helsedirektoratet.no
Folkehelseinstituttets anbefalinger fhi.no/nettpub/coronavirus
Næringslivets sikkerhetsråd www.nsr-org.no/aktuelle-saker/koronavirus-rad-til-naringslivet-article1412-110.html
UDs reiseråd www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/id2414273

La oss be for hverandre, våre menigheter og for den verden vi er en del av og som nå erfarer en stor og alvorlig krise.

Les også

Digitale julegudstjenester

På denne siden samler vi linker til digitale julegudstjenester. Her kan du få del i gudstjenester fra Andøya, Harstad, Oppdal og mange andre menigheter!
Les mer

Tenn lys

Fjerde adventssøndagen stilte over 30 opp for å synge sangen "Tenn lys" på digital gudstjeneste fra Bærum og Drammen baptistkirker. Verdt å få med seg!
Les mer

Digitale adventsgudstjenester

På den fjerde adventssøndagen inviteres det til gudstjenester i mange menigheter, men fremdeles er det digitale samlinger som gjelder i noen av våre menigheter.
Les mer
1 - 3 av 62
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone