Tiltak mot Korona-viruset
Tiltak mot Korona-viruset
10 mars 2020
Informasjon til menigheter om arrangementer og anbefalinger for lokal virksomhet etter at Norge er så hardt rammet av Korona-viruset! (Oppdatert 12/02/2022)

CDC

Nettsaken vil bli oppdatert ved endringer i situasjonen:

Regjeringen gikk langt i å åpne opp med virkning fra kl 23.00 tirsdag 1. februar. Det innebærer at menigheten nå vil kunne ha en nokså vanlig drift.

Menighetene må forholde seg til:

 • Forskriftsfestet krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften oppheves. Ingen generell anbefaling om 1 meter avstand i samfunnet.
 • Ingen særlige krav til arrangører knyttet til størrelse på arrangement/sammenkomster eller krav til å legge til rette for avstand.
 • Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevern etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som peker på at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.

Råd og anbefalinger

Fra

 • Holde seg hjemme og ta test ved sykdom
 • Håndvask eller håndsprit jevnlig, og særlig i forbindelse med nærkontakt

Informasjonside fra Regjeringen

I tillegg til de nasjonale retningslinjene vil det ved smitteutbrudd  eventuelt komme lokale retningslinjer, så følg godt med på kommunens nettsider der dere har aktivitet. 

Viktige påminnelser

 • I vårt kirkesamfunn har vi mange språkgrupper representert. For noen vil derfor relevant informasjon om korona på norsk være vanskelig tilgjengelig. Men fra myndighetenes side er det lagt opp til informasjon på en rekke språk. Les mer
 • Vi som kirkesamfunn må fortsatt være med å ta et samfunnsansvar for å hindre smittespredning og bidra til beskyttelse for våre medlemmer og besøkene.
 • Den unormale situasjon vil fremdeles vare ved en god stund. Det er derfor nødvendig å gi oppdaterte råd om situasjonen og informere om avlysning av nært forestående arrangement i sentral regi.
 • Norges kristne råd  er i kontinuerlig dialog med myndighetene om endringer i smittevern , men pr. september er det ingen signal om snarlige endringer. Rådet har overfor flere av sagt at en vil tro at restriksjoner mest trolig vil følge oss langt inn i, og kanskje gjennom hele 2021. Dette vil i så fall få konsekvenser for gjennomføringen av flere større arrangement. Men igjen, dette vet en ikke, men det er ikke usannsynlig.
 • Vi gjør oppmerksom på at om en gjennomfører aktiviteter som ikke tar hensyn til retningslinjene i smittevernveilederene vil det kunne oppfattes som brudd på Smittevernloven.

Historikk

 • Fra 1 februar 2022 ble de fleste smitteverntiltakene opphevet. Kravet om å holde meteren og bruk av munnbind holdt lengst, og ble avskaffet 12. februar. Det viste seg etter hvert at utbruddet med mutasjonen omikron var mer smittsom enn tidligere koronavarianter, men sykdomsbildet var langt mildere for de fleste. Sammen med høy vaksinasjonsgrad i befolkningen kunne en åpne samfunnet selvom det er mye smitte og smittetoppen for denne bølges ventes medio februar.
 • I desember 2021 ble det igjen innført strenge restriksjoner som følge av utbrudd av mutanten omikron. Meteren ble gjenninført, antall som kunne samles i offentlgie arrangement ble satt til 50 personer og deltakerlister skulle føres. 14. januar ble restriksjonene lettere ved at antallskravet ble økt til 200. Fra 1. februar er det ingen antallsrestriksjoner, og de fleste inngripende tiltakene er opphevet.
 • Fra 25. september kl 16.00 har Regjeringen innført trinn fire «Normal hverdag med økt beredskap». Normal hverdag med økt beredskap innebærer bl.a. at meteren ikke gjelder lenger og at begrensningene på hvor mange som kan være sammen på arrangementer oppheves. De aller fleste bransjestandarder og smittevernveiledere opphører, men det oppfordres til å opprettholde gode smitteverntiltak, som for eksempel tilgang til håndsprit. 
 • Fra 20. juni kl 12.00 er trinn tre i gjenåpningen innført med nye regler, også regelsett som differensierer mellom folk med test eller grønt koronasertifikat og andre. Antallsrestriksjonene er uansett nå på et slikt nivå at det ikke for ordinær virksomhet i våre kirker ikke har noen betydning å skille mellom gruppene. Det vil uansett være størrelsen på lokalene målt opp mot avstandskravet som gir begresningen i norske baptistkirker da det forutsatt store nok lokaler og avstandskrav kan være samlet inntil 400 fordelt på to kohorter uten grønt koronasertifikat.
 • Fra 27. mai innfører regjeringen trinn to i gjenåpningen av samfunnet. Det betyr  at det er anledning til samlinger med inntil 200 på tilvist plass der det kan opprettholdes en meters avstand i skulderhøyde og at en  skal vise forsiktighet ved kryssing av kommunegrensene for å delta i arrangement, og fremdeles følge alle smittevernreglene.
 • Fra 16. april innføres trinn en i regjeringens gjenåpningsplan for samfunnet. Det innebærer at en går tilbake til en meters avstand og inntil 100 personer samlet på tilvist plass.  I en rekke kommuner er det strengere tiltak enn dette. Disse må tas hensyn til.
 • I pressekonferanse 23. mars informerte regjeringen om nye og strengere nasjonale tiltak fra 2. mars. I disse ble det anbefalt å ikke gjennomføre samlinger, og om det er absolutt nødvendig begrense antallet til 20 personer, samtidig som en må holde to meters avstand. Dette gjelder i de delene av landet der det ikke er forsamlingsforbud.  Tiltakene ble lettet på etter 14. april.
 • Regjeringen varslet 9. mars at nasjonale retningslinjer kan strammes betydelig om en ikke lykkes med å slå ned økende smitte lokalt. Smittetrykket er for høyt i 62 av landets kommuner.
 • Fra midnatt 23. februar er bestemmelsen om fastmonterte stoler endret til tilvist plass. Inntil videre er det lov å være maksimalt 100 tilstede.
 • Fra medio november det innført sosial nedstegning i Bergen og i Oslo-området. Det betyr at virksom i de lokale kirkene må opphøre i denne perioden.
 • På grunn av økt smitte i samfunnet ble det fra 9. november innført antallsrestriksjon på 50 personer i innendørs arrangement der det er løse stoler/benker, mens det fremdeles er lov til å være inntil 200 ved fastmonterte stoler.
 • fra 12. oktober ble det innført mulighet for lokale forordninger basert på behov for smittevern  og lokale forskjeller
 • Fra og med 13. juli har det blitt åpnet opp for dåp på baptistisk vis. I smittevernveilederen heter det nå:
 • Dåp av voksne etter baptistisk ordning kan i henhold til anbefaling av 13.07.2020 fra Helsedirektoratet gjennomføre forutsatt at man ivaretar generelle smitteverntiltak som grundig håndvask og overholdelse av enmetersregelen i for- og etterkant av dåpshandlingen.
 • Fra og med 15. juni har regjeringen åpne for arrangement med inntil 200 personer på offentlig sted. Reglene forutsetter fortsatt at det er en ansvarlig arrangør som legger til rette for en meter avstand mellom deltakerne og ivaretakelse av andre smittevernshensyn.
 • Mandag 4. mai forelå det godkjent smittevernveileder for kirkene med tanke på gjenåpning for gudstjenester og samlinger, som framover vil være bransjestandard for kirkelig aktivitet. Senere utgaver av Smittevernveilederen har nå åpning for å kunne gjennomføre baptistisk dåp, kirkekaffe og inntil 200 deltakere.
 • Veilederen forefinnes nå også i engelsk utgave. Informasjonssiden til Norges kristne råd vil bli oppdatert med nye utgaver. 
 • I løpet av 6. mai kom også godkjent smittevernveileder for kirkene i forhold til virksomhet for barn og unge. 

Råd til menighetene

 • Menighetene slutter ikke å være menighet  selv om en ikke kan gjennomføre alle aktiviter en normalt har hatt rom for. Vi vil derfor fortsatt oppmuntre dere som er lokale ledere til å holde kontakt med menighetsmedlemmer gjennom telefon, sosiale medier m.m.. og huske spesielt på dem som er i risikogrupper.  Husk at i en tid der en isoleres mer enn vanlig, er det et ekstra savn for manege at en ikke kan møtes i kirkene.
 • Sørg fortsatt for god informasjon til medlemmene (hjemmesiden, e-post, sosiale medier).
 • Vi sender ut skriv med viktig informasjon til menighetene regelmessig og nyhetsbrev med det siste på nettsidene så ofte som det er naturlig.
 • Vi viser forøvrig til Folkehelseinstituttets (fhi.no) sine anbefalinger og ber menighetene om å følge disse fortløpende fordi situasjonen er under utvikling.Vi understreker at det er viktig å lytte til lokale råd og eventuelt spørrre kommunelegen om råd.

Vi vil fortsatt holde denne saken oppdatert, og har også artikler relatet til covid-19 problematikken på nyhetsfeeden vår. En rekke nyheter, tips og råd som er relevant for menighetsarbeidet er delt på intranett

Barmhjertighet og omsorg

Det er økt behov for omsorg i menighet og nærmiljø. Det er viktig å motvirke negative konsekvenser av isolasjon i denne tiden. Ta derfor kontakt med telefon til personer som kan trenge en henvendelse. For øvrig kan menigheten hvis dette er mulig, bidra i lokalsamfunnet med å hjelpe utsatte mennesker.Husk at menigheten slutter ikke å være menighet, selv om en ikke kan gjennomføre en ordinær virksomhet.

Håndtere situasjonen

Vær forberedt på mulig kritikk for avgjørelser og tiltak, eller mangel på slike tiltak. Sentralt vil vi følge Folkehelseinstituttets råd og retningslinjer nøye, og vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert via deres nettsider.

På disse nettsidene vil du finne flere råd og oppdaterte opplysninger (vi er ikke redaksjonelt ansvarlig for innhold på eksterne lenker):

Helsedirektoratet: helsedirektoratet.no
Folkehelseinstituttets anbefalinger fhi.no/nettpub/coronavirus
Næringslivets sikkerhetsråd www.nsr-org.no/aktuelle-saker/koronavirus-rad-til-naringslivet-article1412-110.html
UDs reiseråd www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/id2414273

La oss be for hverandre, våre menigheter og for den verden vi er en del av og som nå erfarer en stor og alvorlig krise.

Nettsaken er oppdatert:
Oppdatert 12/3 kl 15.20. Oppdatert 17/3 kl 12.40. Oppdatert 29/3 kl 12:27. Oppdatert 4/4 kl 20.00. Oppdatert 8/4 kl 11.03. Oppdatert 14/4 kl 05.44. Oppdatert 16/4 kl 12.00. Oppdatert 21/4 kl 12.25. Oppdatert 23/4 kl 11.40. Oppdatert 29/4 kl 08.27. Oppdatert 30/4 kl 22.23. Oppdatert 4/5 kl 22.00, Oppdatert 7/5 kl 10.00. Oppdatert 13/5. Oppdatert 28/5. Oppdatert 10/6. Oppdatert 15/6. Oppdatert 17/6. Oppdatert 14/, oppdatert 8/9. Oppdatert 29/9. Oppdatert 4/10. Oppatert 29/10. Oppdatert 6/11. Oppdatert 7/11, oppdatert 26/11, oppdatert 5/12, oppdatert 17/12, oppdatert 4/1 2021, oppdatert 19/1 2021, oppdatert 23/4-2021. Oppdatert 26/1-2021. Oppdatert 2/2-2021. Oppdatert 19/2-2021. Oppdatert 22/2-2021.Oppdatert 23/2-2021.Oppdatert 10/3-2021. Oppdatert 18/3-2021. Oppdatert 24/3-2021. Oppdatert 4/4-2021. Oppdatert 16/4-2021. Oppdatert 5/5-2021. Oppdatert 25/5-2021. Oppdatert 20/6-2021.Oppdatert 24/9-2021. Oppdatert 4/12-2021. Oppdatert 7/12-2021. Oppdatert 14/12-2021. Oppdatert 14/1-2022. Oppdatert 1/2-2022. Oppdatert 12/2-2022

Les også

Velkommen til julegudstjeneste

Andenes Baptistmenighet inviterer oss alle med på digital julegudstjenste den andre Kovid-julen.
Les mer

Digitale julegudstjenester

Det ble ingen vanlig jul i år heller. Flere av våre menigheter tilbyr derfor digitale julegudstjenester. Vi vil forsøke å samle flest mulig av disse gudstjenestene i denne artikkelen.
Les mer

Digitale gudstjenester

Korona påvirker oss fremdeles, og i mange områder av landet er det strenge restriksjoner. Vi har derfor tatt en sjekk på digitale tilbud fra Home Church, Oslo og andre kirker søndag 16. mai.
Les mer
1 - 3 av 76
...

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone