Menighetsutvikling
Menighetsutvikling
God menighetsutvikling er helt avgjørende for å være kirkesamfunn i positiv utvikling. I perioden 2018 til 2022 arbeider Det Norske Baptistsamfunn slik for å støtte opp om god menighetsutvikling.

Fellesskap

Vi ønsker å utvikle menighetene gjennom fokus på:

 • Bibel og bønn
 • Barn og unge
 • Flerkulturelt mangfold

Utrustning

Vi ønsker å styrke menighetene ved:

 • Medarbeiderutvikling og god personalforvaltning
 • Utrustning av unge og nye mennesker til lederskap
 • Regionalt fellesskap og ressursdeling
 • Trosopplæring
 • Veiledning
 • Ledertrening
 • Åndelige mødre og fedre

Rettferdighet

Vi ønsker å utfordre menighetene på:

 • Diakonalt og misjonalt engasjement; lokalt og internasjonalt
 • Inkludering
 • Demokratiske prosesser

Overordnede målsettinger

Artikler om menighetsutvikling

Handlingsplan:

Målsettinger:

 • Økning i medlemstallet i menighetene og antall barn og unge i menighetene
 • Økning i antall dåpshandlinger i menighetene
 • Økning i gjennomsnittlig gudstjenesteoppslutning i menighetene
 • Økning i antall menigheter med barne- og ungdomsarbeid
 • Økning i antall multikulturelle menigheter
 • Minst ti menigheter er engasjert i lokalt utadrettede prosjekter
   
 • Tilstrekkelig med pastorer og ledere i menighetene
 • Forkynnergodkjenningsordningen brukes ved alle ansettelser av pastorer og forkynnere
   
 • Alle menigheter med barn og unge har trosopplæringsplan
 • Barn, tenåringer og unge voksne får hjelp til å leve ut troen i dagens samfunn
 • 100 ungdommer er til enhver tid i et ledertreningsprogram, derav minst 20 unge med flerkulturell bakgrunn
 • Alle unge som gjennomfører ledertrening får en mentor/åndelig far eller mor
 • Pastorer, ledere, ansatte i virkegrenene og unge i ledertrening skal tilbys mulighet for retreater for åndelig fordypning og vekst.
   
 • Menighetsmedlemmer, inkludert barn og unge, skal bli bevisstgjort på egne nådegaver og utrustet til å bruke dem i praksis
 • God inkludering av nye menigheter i kirkesamfunnet
 • Det flerkulturelle skal gjenspeiles på alle nivåer

Aktiviteter:

Vi tror menigheter med:

 • Lederskap som er utrustende
 • Har en tjeneste som er basert på nådegaver
 • Har et engasjert trosliv
 • Har hensiktsmessige strukturer
 • Har inspirerende gudstjenester
 • Har livsnære grupper
 • Har behovsorientert evangelisering
 • Har varme relasjoner

har gode forutsetninger for å vokse.

Vi bidrar til utrustende lederskap i menighetene gjennom:

 • Rekruttering og utrustning av nye medarbeidere i alle aldre
 • Rekruttering av unge ledere, inklusiv andre generasjons innvandrere, til lederprogrammer
 • Bevisstgjøring og utrusting av voksne som mentorer/åndelige mødre og fedre
 • Tilbud om kurs innen ledelse, coaching, teamarbeid, medarbeiderutvikling og personalforvaltning.
 • Tilbud om, og oppfordring til, veiledning og mentorordninger for pastorer og andre ledere
 • Tilbud om, og oppfordring til menighetsveiledning
 • Å ha et aktivt eierskap i Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Tilrettelegging for kurs og fagdager
 • Tilrettelegging for retreater
 • Tilrettelegging for deling av menneskelige ressurser på tvers av menighetene
 • Utfordring til teltmakervirksomhet i Norge
 • Personal- og ledelseshåndbok tilgjengelig på intranett
 • Flerkulturell deltakelse i styrer og råd

Vi bidrar til nådegavebasert tjeneste i menighetene gjennom:

 • Undervisning og artikler som konkretiserer forståelsen av nådegaver
 • Videreformidling av informasjon om relevante konferanser
 • Tilbud om seminarer på våre fellesarrangement

Vi bidrar til livsnære grupper og engasjert trosliv i menighetene gjennom:

 • Oppmuntring av medlemmer til å samles for bibellesning utover gudstjenestene
 • Tilbud om bønneseminarer og oppmuntring til å være med i bønnefellesskap
 • Tilrettelegging for møteplasser for barn og unge på tvers av etnisk og kulturell bakgrunn

Vi bidrar til hensiktsmessige strukturer i menighetene gjennom:

 • Anbefaling av analyseverktøy som f.eks. Naturlig Menighetsutviklingsprofilen
 • Bruk av Levende tro som verktøy for trosopplæring av barn og ungdom
 • Å bidra med flerkulturell kompetanse til menighetene for å støtte og inspirere til inkluderende menighetsliv
 • Veiledning til menigheter i demokratiske prosesser

Vi bidrar til inspirerende gudstjenester i menighetene gjennom:

 • Modellering av nye former for gudstjeneste på fellesarrangementer
 • Tilbud om kurs og inspirasjonssamlinger
 • Manualer for gjennomføring av Alle sammen gudstjenester på intranett

Vi bidrar til behovsorientert evangelisering i menighetene gjennom:

 • Å inspirere baptister til å be for, hjelpe og dele troen med mennesker rundt oss
 • Å løfte opp sosiale prosjekter i enkeltmenigheter til inspirasjon for andre
 • Å oppfordre og utruste menigheter til misjonalt- og diakonalt arbeid lokalt, spesielt blant flyktninger og innvandrere
 • Å oppfordre menigheter til et tydelig misjonsengasjement

Vi bidrar til varme relasjoner i menighetene gjennom:

 • Et velfungerende veiledningsteam
 • Å inspirere til livsnære fellesskap
 • Anbefaling om å delta i, og å legge til rette for fellessamlinger med flerkulturelt fokus regionalt og nasjonalt, som inspirerer, utruster og gir gode fellesskap

Overordnede målsettinger

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone