Flerkulturelt kirkesamfunn
Flerkulturelt kirkesamfunn
Planen for flerkulturelt arbeid støtter om om vårt strategiske arbeid for menighetsutvikling, menighetsplanting og internasjonalt engasjement.

1. Inkludering på alle plan

 • Fellesarrangement skal gjenspeile et flerkulturelt kirkesamfunn
 • Vi vil arbeide for migrantdeltakelse på alle nivå, slik at stab, styrer og komiteer er representative og gjenspeiler medlemsmassen i Baptistsamfunnet
 • Vi vil oppmuntre til gode demokratiske prosesser både i lokalmenigheter og på kirkesamfunnsnivå med tilrettelegging om nødvendig
 • Flerkulturelt kirkesamfunn skal være et gjennomgående tema i strategisk tenkning på alle nivå
 • Informasjon og kommunikasjon skal gjenspeile et flerkulturelt kirkesamfunn
 • Migrantperspektiv skal inkluderes i teologiske samtaler
 • Vi vil utruste migrantmenighetene i møte med norske myndigheters krav til menighetsdrift og interne rutiner i Baptistsamfunnet

2. Pastorale tjenester

 • Vi vil bistå med pastorale tjenester til migrantmenigheter etter behov og tilgjengelige ressurser
 • Vi vil arbeide langsiktig for å få flere ordinerte pastorer i Chin og Karen menighetene.

3. Oppfølging av migrantmenigheter

 • Vi vil bistå og utruste migrantmenighetene praktisk og administrativt
 • I etableringsfasen: utforming av stiftelsesdokumenter, vedtekter, søknader, registreringer i Brønnøysund og hos Fylkesmannen, opprettelse av medlemssystem og medlemslister, forstanderregistreringer.
 • Etablerte migrantmenigheter: Solidus, årsrapporter, informasjon om lån og kjøp av kirkebygg, arealtilskudd, merverdiavgiftskompensasjon, søknad om pastorgodkjenning og krav til forstandergodkjenning, søknader til Kristelig Studieforbund, budsjett og regnskapsføring, opprettelse av menighetskonto osv.
 • Kommunisere viktige datoer og frister, fellesarrangement, misjon og bistandsarbeid, organisering av kirkesamfunnet osv.

4. Veiledning til menighetene

 • Vi tilbyr veiledning, kurs og relevant materiale for menigheter med medlemmer fra flere kulturer
 • Vi vil bistå og tilrettelegge for samarbeid med relevante organisasjoner og instanser på innvandringsfeltet i vanskelige saker, for eksempel i konvertittsaker og asylsaker
 • Vi vil tilrettelegge for økt kunnskap innen innvandrings- og asylfeltet gjennom tilbud om eksterne kurs og verv

5. Barn og unge

 • Vi vil samarbeide med Ung baptist om inkludering og oppfølging av minoritetsungdom
 • Vi vil arbeide for god forståelse mellom første og andre generasjons innvandrere
 • Vi vil arbeide for økt deltakelse av minoritetsungdom på leire og fellesarrangement
 • Vi vil oppmuntre til at minoritetsungdom deltar i ledertrening og velger teologisk utdannelse

6. Kontakt med nye grupper/menigheter

 • Vi vil etablere kontakt med minst to nye internasjonale grupper hvert år
 • Vi vil gi informasjon, og inkludere menighetsplantinger i fellesarrangement og menighetsplantingsnettverket vårt.

7. Flyktninger

 • Vi vil oppmuntre menigheter til engasjement overfor flyktninger og innvandrere lokalt gjennom
 • deling av best-practice historier
 • tilbud om hjelp og rådgivning til lokalmenigheter

8. Diaspora bistand

 • Vi vil arbeide for at vårt internasjonale engasjement skal reflektere kirkesamfunnets sammensetning
 •  Vi vil bistå migrantmiljøer tilknyttet Baptistsamfunnet ved spesielle kampanjer og aksjoner, og ved behov for nødhjelp

9.Samarbeid

 • Vi vil samarbeide med virkegrenene i Baptistsamfunnet og med Karen Baptists in Norway og Norway Chin Christian Federation
 • Vi er en del av den Internasjonale Baptistfamilien, og deltar i felles møtepunkter for erfaringsdeling, inspirasjon og nettverksbygging
 • Vi vil samarbeide med andre kirkesamfunn og organisasjoner, blant annet gjennom Flerkulturelt Kirkelig Nettverk i Norges Kristne Råd og Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
 • Vi vil bidra i kampanjer og aksjoner med fokus på rettferdighet med særlig hensyn til de migrantgruppene som er representert i vårt kirkesamfunn

Overordnede målsettinger

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone