Det Norske Baptistsamfunns skoleeierstrategi for Høyskolen for Ledelse og Teologi
Det Norske Baptistsamfunns skoleeierstrategi for Høyskolen for Ledelse og Teologi
Vi tror utrustning, kompetanse og forskning er viktig for å bygge Guds rike og være kirke i vår tid. Det gjenspeiles i vår eierstrategi for Høyskolen for ledelse og teologi. Strategien er vedtatt i landsmøtet 2017 og gjelder fra 2018.

Baptistsamfunnets visjon:
”Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet”


Evangelisering og vekst har vært et avgjørende fokus for norske baptister helt fra den første menigheten ble stiftet. I Norge ble Pastorutdanningen etablert i 1910, og siden det har utdanning av menighetsarbeidere og pastorer vært helt avgjørende for utviklingen i Det Norske Baptistsamfunn.

Baptistenes Teologiske Seminar fusjonerte i 2008 med pinsevennenes høyskoleinitiativ til det vi i dag kjenner som Høyskolen for Ledelse og Teologi. Egen skole har vært og vil være et nødvendig fundament for baptistsamfunnets egenart og identitet som trossamfunn.

Skolen tilbyr i dag Bachelor i ledelse og teologi, samt Master i praktisk teologi. Den tilbyr også ulike årsenheter og enkeltemner. Skolens studietilbud er i stadig utvikling og skal ha høyt faglig nivå på ledelse og teologi, og gjennom dette bidra til å nå baptistsamfunnets visjon. Den bør også kunne gi relevant verdibasert utdanning innen andre yrkesretninger.

Strategiske hovedpunkter

 • Skolen skal utdanne pastorer og ledere til menigheter og organisasjoner i Det Norske Baptistsamfunn
 • Skolen bør utdanne verdibevisste ledere i et bredere arbeidsliv
 • Skolen skal bidra til etter- og videreutdanning av pastorer, ledere og menigheter gjennom blant annet fagdager, ressurser og forskning, og må tilby kurs av kortere varighet og/eller deltidstilbud for våre pastorer og ledere slik at deres fagkompetanse stadig utvikles i tråd med behov i tjenesten
 • Skolen skal være en ressurs for videreutvikling av baptistisk teologi og medvirke til å styrke den teologiske samtale og identitet som baptister i Norge.
 • Skolens videre faglig utvikling bør blant annet skje i tråd med baptistsamfunnets behov og profil. Dette sikres gjennom tett kontakt med skolens ledelse og gjennom aktivt styrearbeid. Høyskolerådet er en viktig aktør i denne kommunikasjonen.
 • Skolen er den viktigste leverandør av medarbeidere til menighetene. Derfor skal baptistsamfunnets ansatte, både lokalt og sentralt prioritere tett kontakt med skolen og dens studenter. Ledelse og samhandling: Kirkesamfunnets eierskap i HLT har som hensikt å bidra til at DNBs visjon oppfylles og må derfor være en menighetsrelevant skole. Dette betinger en tett samhandling mellom DNBs ledere og skolen:
 • Gjennom BHR: BHR må bringe inn for HLTs styre de behov DNB har for å til enhver tid utdanne pastorer og ledere i tråd med DNB sine målsettinger og behov.
 • Administrasjon og Hovedstyre: Det må være tett binding mellom DNBs Hovedstyre, administrasjon og HLT. Dette sikres ved at Generalsekretær og Hovedstyrets leder er medlemmer i Baptistenes Høyskoleråd.
 • Rekruttering: Pr i dag er det stor mangel på pastorer i DNB, samtidig utdanner HLT mange studenter hvert år. Det må derfor arrangeres møteplasser som binder studenter og menigheter sammen. Disse møteplassene kan være av fysisk art, digitalt eller i en annen form.
 • Deltakelse på DNBs arrangerementer: Skolen må delta på sentrale arrangementer i DNB. Eksempler på slike arrangement er Landsmøte, Blink, Lederkonferansen m.m.
 • Kurstilbud til menigheter: For å knytte sterke bånd mellom menighet og skole, og samtidig utruste våre menigheter er det ønskelig at det med jevne mellomrom tilbys kurstilbud til våre menigheter.

Eierskapsmodell
Høyskolen for Ledelse og Teologi eies av Det Norske Baptistsamfunn og Filadelfiakirken Oslo (på vegne av pinsebevegelsen), med 50% hver. Den driver sin virksomhet som leietaker til bygninger og anlegg under baptistenes eiendomsdrift som ansvarlig arbeidsgren og utleier.

Landsmøtet i DNB velger representanter til Baptistenes høyskoleråd. Her velger tre representanter, i tillegg er HS leder og generalsekretær med i høyskolerådet. Blant høyskolerådets medlemmer velger tre styremedlemmer til styret i HLT og generalsekretær eller HS leder bør velges til styret i HLT. Her sitter også 3 fra pinsebevegelsen, samt student og ansatte representant.

Styret har i sin langtidsplanlegging lagt til grunn at HLT er godt tjent med nåværende lokalisering på baptistenes eiendom og vil fortsette å utvikle høyskolen i Baptistsamfunnets lokaler der på lang sikt.

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone