Det Norske Baptistsamfunns skoleeierstrategi for Oslofjord Folkehøgskole
Det Norske Baptistsamfunns skoleeierstrategi for Oslofjord Folkehøgskole
Vi tror sosialpedagogisk arbeid og utrustning blant unge mennesker er viktig for å bygge Guds rike og være kirke i vår tid. Det gjenspeiles i vår eierstrategi for Oslofjord Folkehøgskole. Strategien er vedtatt i landsmøtet 2017 og gjelder fra 2018.

DNB sin visjon:
«Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet»

Oslofjord Folkehøgskole eies av Det Norske Baptistsamfunn og anses som en egen arbeidsgren innenfor DNB. Det har vært skoledrift på Oslofjord siden 1958 og skolen driftes i dag som en folkehøgskole underlagt «Lov om folkehøyskoler».

Om eierskapsstrukturen: Skolen har eget styre hvor både eier, elever og ansatte er representert. Eiers representanter velges gjennom folkehøgskolens eget landsmøte. Landsmøtet er valgte delegater fra norske baptistmenigheter og eies således av baptismenigheter tilsluttet Det Norske Baptistsamfunn. Hovedstyret i Det Norske Baptistsamfunn har til enhver tid en observatørplass i skolestyret for Oslofjord Folkehøgskole, på samme måte har styret i Oslofjords skolestyre en observatørplass i DNBs Hovedstyre.

Oslofjord som en strategisk arbeidsgren for DNB
Oslofjord Folkehøgskole som arbeidsgren innehar en strategisk posisjon for at DNB skal oppfylle sin visjon. Dette gjøres særlig gjennom:

 • Evangelisering:
  «DNB vil at barn og unge skal møte Jesus og vokse i troen på han».Gjennom vårt eierskap av Oslofjord Folkehøgskole kan vi legge til rette for trosopplæring.
  Skolen må derfor være en tros- og kulturformidler, og gjøre evangeliet forståelig ogtilgjengelig for elevene. Oslofjord Folkehøgskole har et annet utgangspunkt enn mye annetarbeid baptistene driver i Norge slik at skolen kan være en forlenget arm for DNBs møte medunge mennesker.
  DNB ønsker at dette gjøres gjennom fag, arrangementer og sosialpedagogisk arbeid tilpasset det aktuelle elevkullet.
 • Diakonalt perspektiv:
  Det diakonale perspektivet går langs to akser: Det sosialpedagogiske arbeidet overfor skolens elever og faglig gjennom fag-/linjetilbud
  For DNB er det viktig at skolens faglige tilbud gjenspeiler baptistisk trosgrunnlag ogmedansvar for den verden vi lever i.
  Å arrangere King-dagen er et eksempel på et slikt arrangement, og arbeide tett påbaptistsamfunnets internasjonale prosjekter et annet eksempel.
   
 • Tilbud til menighetene:
  Gjennom sin mulighet til å arrangere kortkurs er det ønskelig at Oslofjord Folkehøgskole utvikler kurs / kurstilbud som oppleves attraktivt for DNBs menigheter og arbeidsgrener.
   
 • Markedsføre DNB:
  DNB ønsker at Oslofjord Folkehøyskole skal være strategisk viktig for å markedsføre vårt kirkesamfunn og baptistisk tro på en god måte. Dette gjøres gjennom fag-/linjetilbud, King-dagen og i det daglige arbeidet med elevene. Personale og ledelse må således arbeide i tråd med DNBs verdigrunnlag og primære målsetting.
   
 • Felleskap og samarbeid med DNB:
  For styrket eieropplevelse, rekruttering og engasjement i fellesarbeidet anser DNB det som avgjørende at Oslofjord Folkehøgskole bidrar aktivt på fellesarrangementer i DNB som f.eks. Blink og Lederkonferanse. I tillegg vil det være strategisk viktig at det etableres et tett samarbeid med DNB på styrenivå, med landets baptistmenigheter og de andre virkegrenene. En god og hensiktsmessig struktur for samarbeid med Baptistenes Eiendomsdrift står således i en særstilling.

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone