Samlivsråd fra etisk-teologisk fagråd
Samlivsråd fra etisk-teologisk fagråd
28 april 2023
Baptistsamfunnets hovedstyre publiserte onsdag 26. april mottatt råd fra etisk-teologisk fagråd om samlivsetikken og tilnærming til forståelsen av samkjønnet samliv.

Av Roger Dahl

Hovedstyret som oppnevnte Etisk-teologisk fagråd for å sikre at Baptistsamfunnt har et råd som arbeider med lærespørsmål.  Første oppdrag var å utrede samlivsetikken og gi råd knyttet til forståelsen av samkjønnet samliv. Etisk-teologisk fagråd har vært ledet av Linda Aadne, mens Atle H. Eidem og Per Øvergaard har vært med i arbeidet.

I forbindelse med arbeidet med forståelse av menighetens selvstendighet i et forpliktende fellesskap på landsmøtet (LM) i 2019 ba en om at det ble lagt til rette for samtaler om den bibelske forståelsen av ekteskapet. Dette ble forsterket av landsmøtet året etter.  " LM 2020 fremholder det livslange ekteskapet mellom mann og kvinne som den bibelske samlivsformen og bekrefter derfor uttalelsen fra LM 2000 angående homofilt samliv og lederskap i Det Norske Baptistsamfunn. LM ber alle Baptistsamfunnets menigheter om å forholde seg til dette vedtak og vår praksis." En protokolltilførsel presiserte at dette vedtaket gjelder til BID-prosessen (baptistisk identitet) er fullført.BID-komiteen presenterte sine forslag til landsmøtet 2022, og det siste vedtaket i den forbindelse vil bli fattet på årets landsmøte som andregangsbehandling  av en vedtektsjustering.

Når hovedstyret har presentert fagrådets dokument om samlivsetikk og råd til Det Norske Baptistsamfunn (DNB)  nå er det i tråd med landsmøtets ønsker da det gir en mulighet for tilbakemeldinger før en gjør de siste forberedelsene til årets landsmøte der anbefalingene fra Fagrådet vil bli behandlet. Landsmøtet er lagt til Ålesund 1.-3. september. Frist for tilbakemeldinger og innspill til hovedstyret er 20. mai.

Anbefalingene

Fagrådet anbefaler at DNB (Det Norske Baptistsamfunn) fastholder sitt syn på ekteskapet som Guds gode ordning for samlivet mellom én mann og én kvinne.

Fagrådet anbefaler DNB å opprettholde synet på homofilt samliv som er gjeldende i majoriteten av kirker i det verdensvide baptistfellesskap og i kirker ellers rundt om i verden.
Fagrådets gjennomgang av de bibelske tekster som tar opp homofil praksis, viser at de gjør det entydig på en avisende måte. Fagrådet finner ikke at Bibelen fordømmer mennesker med homofil legning. På bakgrunn av disse funn i det bibelske materiale bør ikke DNB godkjenne pastorer som lever i homofile forhold. Heller ikke de som velges til menighetens ledelse (menighetsråd) bør leve i likekjønnet samliv.
Fagrådet understreker viktigheten av å møte alle mennesker uansett seksuell legning med omsorg og varme.

Fagrådet understreker at vi som baptister i særlig grad bør ha respekt for at vi som troende kan ha ulik fortolkning av bibelske tekster og derved komme til andre konklusjoner og praksis. Fagrådet oppmuntrer oss alle til prøve å forstå, verdsette og til og med lære av mangfoldet av de ulike fortolkninger. Trosforskjeller kan på fredelig vis eksistere side om side innenfor samme kirkesamfunn eller til og med samme menighet. Når ulikheter og uenighet oppstår, er det avgjørende å opprettholde et hjerte preget av ydmykhet. Å erkjenne at du ikke vet alt og være villig til å aktivt lytte til den andre sidens perspektiv. Når det er sagt, er det allikevel ønskelig at menighetene i DNB har en felles praksis på dette området. 

Fagrådet ser behov for videre dialog og samtale om samlivsteologi og samlivsetikk i våre menigheter. For å hjelpe dialogen om dette og også spørsmålet om likekjønnet samliv anbefaler fagrådet at det utarbeides et dialogskrift/studiehefte til bruk i våre menigheter og studiegrupper. Heftet må være skrevet med et tilgjengelig språk og være tilstrekkelig dyptgående slik at de ulike synene i samlivsspørsmålet lett kan sammenlignes.

Videre sier fagrådet som oppsummering:

Det er vår bønn at arbeidet til det etisk-teologiske fagrådet vil bidra til beslutningene som skal tas om spørsmål knyttet til likekjønnede seksuelle relasjoner og homofiles roller som ledere i baptistmenigheter innenfor DNB.  Arbeidet har vært særdeles krevende, særlig fordi vi er smertelig klar over utfordringene forbundet med disse spørsmål i møte med mennesker som identifiserer seg som homofile.  Vi er klar over at etiske overveielser i forhold til disse spørsmål må preges av Guds nåde og kjærlighet til vår neste, samtidig som vi har tilstrebet oss på å presentere et troverdig og trofast arbeid med de bibelske tekstene som er grunnlaget for vår forståelse av Guds vilje i disse vanskelige spørsmål. 

 

Kontakt generalsekretær Bjørn Bjørnø eller hovedstyreleder Sissel-Merete Berg

Les også

Får Ikkevoldsprisen for sitt livssynsdiplomati

Uten Ingrid Rosendorf Joys hadde det vært mer utenforskap i Norge, mener komiteen som har tildelt henne Ikkevoldsprisen for 2022.
Les mer

Høringer fra BID2022

På denne siden finner du høringsutkast og bakgrunnsmateriale. Første høring ble sendt ut 12. mai med høringsperiode fram til 10. juni.
Les mer

Felles forståelse

Etter en sommer med dialog, men også krevende runder om intern uenighet i media, er en nå enige om å gå videre sammen mot landsmøtet og i prosessen med baptistisk identitet.
Les mer
1 - 3 av 13

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone