Organisasjon
Organisasjon
28 oktober 2015
Det daglige arbeidet i Baptistsamfunnet handler om å sette visjonen vår ut i live. Mellom landsmøtene, som er kirkesamfunnets øverste organ ledes arbeidet av hovedstyret og generalsekretæren med stab.

Sekretariatet:

Baptistsamfunnets stab ledes av generalsekretær Terje Aadne.
Staben har ansvar for daglig oppfølging av arbeidet for å iverksette Baptistsamfunnets strategier og planer nasjonalt og internasjonalt, ha kontakt med menighetene og representere baptistene i ulike sammenhenger.

Generalsekretær
Terje Aadne, epost: terje.aadne@baptist.no, tlf: 47254001

Integrasjonspastor
Peter Ngaidam, epost: peter.ngaidam@baptist.no, tlf: 40037857

Informasjonskonsulent
Siri Dufset Fjeldberg
, epost: siri@ungbaptist.no, tlf. 40169434

Informasjonsleder
Roger Dahl, epost: roger.dahl@baptist.no, tlf: 95975478

Misjonsleder
Lise Kyllingstad, epost: lise.kyllingstad@baptist.no, tlf: 99588331

Økonomikonsulent
Feven Tadesse Bihon, epost: feven.bihon@baptist.no, tlf:

Økonomileder
Håkon Sigland, epost: hakon.sigland@baptist.no, tlf: 40226880

Integrasjonsleder
Mette Marie Hebnes (i permisjon ut juli 2020)

Menighetsrådgiverne:

I ansvarsområdet til menighetsrådgiverne ligger:

  • Være førstelinje mellom menighetene og kirkesamfunnet
  • Være pådrivere for endringsprosesser og inspirere til nysatsning
  • Være rådgivere
  • Bidra til regionale fellesskap
  • Sikre en god personaloppfølging
  • Være samtalepartner for ansatte
  • I den grad det er naturlig, kunne avhjelpe pastorale behov i menighetene og bidra til å løse konflikter.

Atle Henning Eidem
Arbeidsfelt er menighetene i Østfold, Vestfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Hedmark og Oppland fylker.

Agnar Sæli, e-post: agnar@baptist.no, tlf: 41376413
Atle Henning Eidem, e-post: atle.eidem@baptist.no tlf: 41364670

Dag Eivind Noreid
Arbeidsfelt er menighetene i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder., Aust-Agder og Telemark.
E-post: dag.noreid@baptist.no, tlf: 40622406

Roger Dahl
Ansatt som informasjonsleder og ansvarlig for oppfølging av menighetsutvikling. Som del av det ansvar som menighetsrådgiver for menighetene i Møre- og Romsdal og Trøndelag.
E-post: roger.dahl@baptist.no tlf: 959 75 478

Hermod Bakkevoll
Ansatt av Baptist Nord som distriktsarbeider i Nordland, Troms og Finnmark.
E-post: hebakkev@online.no tlf: 415 14 585

Peter Ngaidam
Ansatt som integrasjonspastor med særlig ansvar for medlemmer med bakgrunn fra Burma.

E-post: peter.ngaidam@baptist.no, tlf: 400 37 857

Hovedstyret

Hovedstyret har den sentrale myndighet i Det Norske Baptistsamfunn mellom Landsmøtene, og fatter vedtak i samsvar med fullmakter fra Landsmøtet.
Hovedstyret har ansvaret for å presisere målsetninger og å trekke opp retningslinjer og rammer for Det Norske Baptistsamfunns virksomhet, og i den forbindelse fremme de nødvendige forslag for Landsmøtet. Det legger fram for Landsmøtet rapporter, regnskaper budsjett og arbeidsplaner/arbeidsmål som ikke hører inn under andre arbeidsgrener i Det Norske Baptistsamfunn.

Hovedstyrets medlemmer velges av landsmøtet for tre år om gangen. Tre er på valg hvert år.  Hovedstyreleder velges av landsmøtet blant styrets medlemmer. Det velges tre vararepresentanter i prioritert rekkefølge for et år om gangen.

Styreleder:
Magnar Mæland, Ålgård, oppfølgingsansvar for menighetsplanting

Medlemmer:
Lillian K Thorsen, Sentrumskirken Haugesund Baptistmenighet, oppfølgingsansvar for internasjonal misjon
Sissel Merete Berg, Lillehammer Baptistmenighet
Biak Tha Sung Siang Pum, Norway Chin Mission Church, oppfølgingsansvar for kommunikasjon og medier og barn og unge
Øystein Lode, Lys i Nord, Sortland Baptistmenighet
Camilla Oseland, Ålgård Baptistmenighet
Hermod Bakkevoll, Andenes Baptistmenighet, oppfølgingsansvar for menighetsutvikling og flerkulturelt arbeid
Reine Cihiluka-Brevik,Baptistmenigheten Home, Oslo, oppfølgingsansvar for internasjonal misjon og  kommunikasjon og medier
Jon Vestøl, Kragerø Baptistmenighet, oppfølgingsansvar for internasjonal misjon

Vararepresentanter:
1. Ni Cia Tawk Hmung, Chin Bethel Church, Egersund
2. Olav Berg, Lillehammer Baptistmenighet
3. Magnus Lund, Kvæfjord Baptistmenighet
4. Elise Angen, Oslo Sentrum Baptistkirke

Hovedstyret møtes normalt fem ganger i året. I september, november, februar, april og i forkant av landsmøtet.
Styret har et arbeidsutvalg. Det består i tillegg til styreleder av Jon Vestøl (nestleder), Halvor Krunenes (sekretær) og Biak Tha Sung Siang Pum. Generalsekretæren møter fast i arbeidsutvalget og øvrige stab ved behov.

Referater fra hovedstyremøtene

Landsmøtet

Landsmøtet er Det Norske Baptistsamfunns høyeste organ. Alle menighetene velger sine delegater til landsmøtet. I Landsmøtet tas nye menigheter opp som medlemmer i kirkesamfunnet, de prinsipielle spørsmålene får sin avklaring, langsiktige planer og budsjetter behandles, regnskaper og rapporter godkjennes og medlemmer til de ulike styrer og råd velges. Landsmøtet er også årsmøte for Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen folkehøgskole. 

Besøk landsmøtets nettsted

Det Norske Baptistsamfunn ble etablert i 1879, og er en sammenslutning av selvstendige baptistmenigheter i Norge.  Det er 104 menigheter tilsluttet Baptistsamfunnet. Disse har rundt 6500 døpte medlemmer. Når vi regner med barn og andre med juridisk tilknyting blir det totale medlemstallet ca 12.000.  Det Norske Baptistsamfunn er tilknyttet Baptist World Alliance og European Baptist Federation.

Vedtektene

Intranett

Det Norske Baptistsamfunn
Chr Krohgs gt 34, 0186 Oslo
Tlf: 67103560, epost: post@baptist.no
Org. nr. 870 262 272
Gavegiro: 3000.15.13105
Vipps: 10910

Relaterte dokumenter

Les også

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.13105  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone