At baptistene ikke har noen faste trosbekjennelser, betyr ikke at de ikke følger noen felles retningslinjer. Det Norske Baptistsamfunn har vedtatt følgende verdier som står sentralt i arbeidet.

Kjerneverdier

Det Norske Baptistsamfunns verdier er klart uttrykt i landsmøtevedtak av 1963 om baptistisk tro og ordning og i landsmøtevedtak av 1996 hvor man gir sin tilslutning til 13 verdier utarbeidet av European Baptist Federation (EBF). I tillegg ønsker vi å presisere følgende kjerneverdier for Det Norske Baptistsamfunn:

 • Bibelen som Guds ord
 • Selvstendige menigheter i forpliktende fellesskap
 • Det allmenne prestedømme
 • Dåp på grunnlag av personlig tro
 • Del av den verdensvide kristne kirke
 • Tros- og samvittighetsfrihet

(Vedtatt på landsmøtet i Bergen 2007)

Inkludering

De senere årene har det vært et høyt fokus på inkludering. Både når det gjelder det flerkulturelle og en utvikling av flergenerasjonsmenigheter. Bevisstgjøringen og arbeidet de siste årene er med på å prege og gi retning for kirkesamfunnet inn i framtida. Baptistmenighetene er åpne for alle mennesker uansett i hvilken livssituasjon man måtte være, og vi jobber bevisst med å gi rom for alle.

Verdigrunnlag
(Utdrag fra ”Å være kristen i dag. Baptistisk kristendomstolkning”, 1995)

 1. Vi er en del av den hele, verdensomfattende kristne kirke, og vi bekjenner troen på én Gud som Fader, Sønn og Hellig Ånd.
 2. Vi understreker at det er nødvendig å ha en personlig tro på Jesus Kristus og å leve i hans etterfølgelse.
 3. Vår endegyldige autoritet for tro og gjerning er Jesus Kristus, slik han er åpenbart i skriftene og nærværende blant sitt folk ved Den Hellige Ånd.
 4. Vi anerkjenner skriftene i Det gamle og nye testamentet som den grunnleggende autoritet til forståelsen av Guds åpenbaring i Kristus.
 5. Vi forstår menigheten som fellesskapet av troende, som deler Herrens bord.
 6. Vi praktiserer dåp, bare for troende, til Kristi legeme.
 7. Vi understreker at hver lokale menighet har frihet til og ansvar for å oppdage Kristi mening for sitt liv og sin virksomhet.
 8. Vi understreker ”det alminnelige prestedømme", at alle menighetens medlemmer er kalt til tjeneste. Noen er kalt til å utøve åndelig lederskap, som alltid må forstås som tjeneste.
 9. Vi tror at den gjensidige forpliktelse som uttrykkes i dåp og medlemsskap i en lokal menighet leder til et videre fellesskap mellom menigheter, der dette er mulig.
 10. Vi tror at enhver Kristi disippel er kalt til å vitne om Jesus Kristus som Herre, og at menigheten som en del av Guds rike skal delta i hele Guds misjon i verden
 11. Vi bekrefter at det er nødvendig å bevare samvittighetsfriheten, og følgelig aksepterer vi de forskjeller som finnes blant oss.
 12. Vi står for skille mellom kirke og stat, grunnet i troen på Kristus som den eneste Herre, og for å ivareta religionsfriheten.
 13. Som troende kristne lever vi i håpet om at Kristus endegyldig skal åpenbares i herlighet og at hele skaperverket skal forvandles.

(vedtatt på landsmøtet i Langesund 1996)

Les også

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone