Hva skjer med et varsel når jeg har sagt ifra?
Hva skjer med et varsel når jeg har sagt ifra?
Aktuelle spørsmål og svar om å varsle til Det Norske Baptistsamfunn (DNB).

Hvem mottar henvendelsen?

Det ansvarlige (se bekrivelse under punk «Hvem varsler jeg til?») er mottaker av denne type henvendelser via varslingssystemet (skjemaet).

Når får jeg tilbakemelding på saken?

Varsler vil få tilbakemelding innen 1-2 uker om hva som skjer videre med saken.

Hva skjer med saken?

Den som er ansvarlig for saken, vurdere de faktiske forhold i saken. Den som er ansvarlig for saken, rådfører seg med AU og /eller Trygg-gruppen i forhold til avklaringer, ansvar og videre håndtering. Personene som varsler vil bli informert om hvem som blir ansvarlig saksbehandler.

Hvordan blir jeg som varsler ivaretatt? 

Alle saker som meldes inn tas alvorlig og undersøkes så langt det lar seg gjøre. DNB er opptatt av å ta godt vare på de som varsler og/eller er involvert i hendelsen. Det vil alltid bli gitt tilbud om oppfølging av rådgiver eller andre samtalepartnere.

Hva gjør DNB med sensitive opplysninger?

Alle sensitive dokumenter i saken blir behandlet konfidensielt, og saken blir behandlet fortrolig. Dette innebærer at personen som varsler og den anklages navn, ikke blir kjent for flere enn det som er nødvendig for videre behandling av saken.

Hvor lenge vil DNB beholde opplysningene?

En kort beskrivelse av saken, hvem som er involvert og konklusjon på saksbehandlingen vil lagres i inntil fem år. DNB er ansvarlig for sikker lagring i henhold til gjeldende lover og regler, og varsler skal være trygg på at opplysningene holdes strengt konfidensielt.

Hvilke rettigheter har jeg som sier ifra?

Dersom du ikke selv er part i saken, men sier fra om forhold du har fått kjennskap til, vil du ikke bli del av videre saksgang. Saksbehandler vil ta kontakt med deg om det er behov for ytterligere opplysninger for å belyse saken. Du vil få bekreftelse på at saken er mottatt og beskjed når saken anses avsluttet.

Dersom du sier fra om noe alvorlig du selv har vært utsatt for, vil du bli part i en sak. Som part i en sak har du rett til å bli hørt, og vil alltid bli invitert til en samtale for å kunne legge frem din versjon av saken. Det vil bli skrevet referat fra samtalen, som du kan gi innspill til.

Hvilke rettigheter har den som blir anklaget?

Enkeltpersoner som blir anklaget, har rett til å få vite om anklagen, få innsyn i saken og få uttale seg. Det vil bli avholdt egne møter med den eller de som blir anklaget for å få saken belyst fra begge parter.
Den som er anklaget får informasjon om ansvarlig saksbehandler i saken.
Dersom det er en ansatt ved DNB som blir anklaget, vil saken håndteres av den ansattes leder, med bistand fra AU og /eller Trygg-gruppen om nødvendig.
Alle parter i saken vil få beskjed når saken anses ferdig saksbehandlet fra DNB.
Som part i en sak, vil du bli holdt orientert om behandlingen av saken. Du vil også bli gjort kjent med sakens utfall, dersom ikke taushetsplikten overfor tredjepart hindrer dette.

© 2014 Baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone