Et robust kirkesamfunn for fremtiden
Et robust kirkesamfunn for fremtiden
19 oktober 2020
«Dette er gøy, spennende og nødvendig», forteller Elise Angen, prosjektleder for BID2022.

Av Siri D. Fjeldberg

Elise leder prosessen for å se på baptistisk identitet og kirkeforståelse som skal være ferdig til landsmøtet i 2022. Komiteen har hatt sju fellessamlinger siden februar, hvorav tre har vært på nett. De har også jobbet i grupper med ulike tema, hatt hjemmelekser og samlet informasjon. Blant annet har Tenketanken, som er en bredt sammensatt ressursgruppe fra baptistsamfunnet, levert materiale i prosessen. I tillegg har de begynt å gjennomgå grunnmaterialet som finnes allerede.

«Det er behov for å forankre etablerte og skape nye strukturer», fortsetter Elise, og håper alle kan heie på prosessen. «Vi må sikre at vi har en felles plattform og felles forståelse for hvem vi er og hvor vi skal. Gjennom å gjøre den jobben vi gjør nå får vi noe felles å kommunisere og kan skape en trygghet overfor hverandre. Vi trenger blant annet felles begreper så vi ikke snakker forbi hverandre. Ved å rydde litt og få en helhetlig tenkning, vil vi bedre kunne forstå hvorfor vi tar de valgene vi tar og hvilken konsekvens valgene våre får for helheten. Baptistsamfunnet startet på 1860 tallet. Vi må se på hvordan vi når ut som menigheter og fellesskap i dag.»

Tygger elefanten en bit av gangen

Jobben til Elise som prosjektleder er å vite hvor man skal og hvilke elementer man skal igjennom. Det handler om å få et bredt overblikk for å bore ned i de riktige tingene. «Kjerneelementene i baptistisk identitet er vi stort sett enige om. F.eks at det allmenne prestedømmet er viktig og riktig. Men når det handler om hvordan det praktiseres, kan det bli mer komplekst og litt vanskeligere. Potensielt forskjellig utrykk vil kunne ha ulik konsekvens for baptistsamfunnet. Betyr det at alle skal mene noe om etikk, økonomi og teologi, eller trenger vi noen overbygninger? Skal det være opp til den enkelte, eller bør det være helhetlige kjøreregler? Hvordan skal baptistsamfunnet i så fall implementere prinsippet om det allmenne prestedømmet for tiden framover? «I arbeidet vurderer vi hva vi skal se på (vi kan ikke se på alt), hvilken informasjon som må hentes inn og hvordan best kvalitetssikre arbeidet vi gjør. Vi må også se om noe kan ferdigstilles mer frittstående eller om det henger nært sammen med andre ting».

BID er satt sammen av ledere fra ulike ståsteder i baptistsamfunnet. «Det er engasjement og jeg opplever at vi snakker godt sammen», forteller Elise. «Vi kommer fra ulike settinger og det er mange gode innspill. Vi opplever at vi kommer framover og at vi tygger elefanten en bit av gangen. Vi må også huske på at midt i det hele er vi et søskenfellesskap. Det gjør det meningsfullt».

Arbeid med utgangspunkt i mandatet har blitt delt inn i fire hovedtemaer; baptistisk identitet, kirkeforståelse/ menighetssyn, det bibelske materialet/ bibelsyn, samt hvordan vi gjør det når det er vanskelig å være sammen. Temaene kan belyses historisk, bibelsk, hvordan de utøves i formelle og uformelle strukturer og er dokumentert. Hensikten med arbeidet er å skape et bilde av hvordan dette skal se ut framover og kunne komme med tilhørende forslag til revisjon av våre vedtekter. «Det er mye å ta tak i, så det er greit at arbeidet har et momentum. Det krever mye engasjement og vi gjør dette på frivillig basis. Samtidig må det være et faglig fundamentert arbeid. Vi forventer at arbeidet gir flere spinoff som må jobbes videre med utenfor BID2022. Eksempelvis hvis det er behov for å iverksette justeringer i roller og ansvar, hivs dokumenter skal etableres eller oppdateres eller hvis enkelttema bør arbeides videre med i større dybde. Jeg regner med at vi vil kunne komme med noen anbefalinger om dette før prosjektet avsluttes.»

Mer detaljer om arbeidet til BID2022 vil bli lagt fram som sak på landsmøtet i slutten av oktober

Les også

Tenketanken

En smeltedigel av baptister med ulik kultur, teologi, alder og meningsmangfold som skal være en ressurs for BID2022
Les mer

To menigheter har søkt om opptak

En menighet i Bergen og en i Oslo-området ønsker medlemskap i Baptistsamfunnet. Etter eventuelt opptak vil Baptistsamfunnet bestå av 105 menigheter.
Les mer

Stanser utbygging for HLT på Stabekk i denne omgang

Filadelfiakirken i Oslo har ikke mulighet til å stille tilstrekkelige garantier for at det er forsvarlig å kunne ta opp lån for den skisserte utbyggingen av Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT).
Les mer
1 - 3 av 4

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone