Ønsker å se sterke og gode menigheter i vekst
Ønsker å se sterke og gode menigheter i vekst
9 juni 2017
- En god menighetsutvikling er bærebjelken i arbeidet vårt, sier informasjonsleder Roger Dahl, som fra høsten skal arbeide mer med menighetsutvikling i Baptistsamfunnet.

Av Mette Marie Hebnes

Roger Dahl har jobbet 20 år med informasjon og kommunikasjon i Det Norske Baptistsamfunn. Nå går han inn i nye oppgaver: Halve tiden skal Roger bruke på menighetsutvikling, resten av tiden vil fortsatt gå med til informasjonsarbeid og våre store fellesarrangement BLINK og Lederkonferansen. Vi har tatt en prat med veteranen i Baptistsamfunnets administrasjon om hans nye oppgaver.

Les mer om Baptistsamfunnets nye strategier

Bærbjelken i arbeidet

- Hvorfor trenger vi et større fokus på menighetsutvikling i Baptistsamfunnet?

- En god menighetsutvikling er bærebjelken i arbeidet vårt. Uten menighetene er vi ikke noe kirkesamfunn. Menighetene er sentrum og drivkraften i alt vi gjør. Vi ønsker å se sterke og gode menigheter i vekst. Derfor ønsker vi mer systematikk rundt menighetsoppfølging.

-Hvordan er situasjonen i menighetene våre slik du ser det?

- Administrasjonen og Hovedstyret er glad for at vi har fått mange nye menigheter de siste årene med et ungt aldersgjennomsnitt. Samtidig er mange av de opprinnelige menighetene blitt mindre og med et høyere aldersgjennomsnitt, og en del menigheter mangler arbeid blant barn og unge. Det er lett å gå i et spor og være fornøyd med «et jevnt godt år». Vi ønsker å inspirere og være med på en Men uten framdrift og vekst vil arbeidet etter hvert dø ut.

- Hvordan kan vi ta tak i dette?

- Vi må begynne med en kartlegging for å se hvordan situasjonen er. Så trenger vi en tydeligere motivasjon fra baptistsamfunnet ovenfor menighetene og forsøke å modellere noen gode måter å arbeide på. Vi vil tilby ulike typer kurs, ledersamlinger og konferanser. Vi vil fokusere på ulike modeller rundt livsnære fellesskap. Det kan være smågrupper, gudstjenester og andre samlinger menigheten har. Vi ønsker å modellere dette i Blink og jobbe videre med det gjennom året.

Roger anbefaler derfor folk å komme på Blink, og sier det fortsatt er mulig å skaffe overnatting.

Livsnære fellesskap

- Hva er din drøm for menighetene våre?

- At vi skal se menighetene våre vokse, at nye mennesker kommer til tro og at vi har et godt fellesskap generasjonene mellom. I Naturlig menighetsutvikling snakker vi om åtte faktorer som er viktige for menigheter. Vi tror menigheter med lederskap som er utrustende, har en tjeneste som er basert på nådegavene, et engasjert trosliv, hensiktsmessige strukturer, inspirerende gudstjenester, livsnære grupper, behovsorientert evangelisering og varme relasjoner, har gode forutsetninger for å vokse. Jeg drømmer om å se slike menigheter i Baptistsamfunnet.

- Det er mange punkter du ønsker å ta tak i, Roger. Hvor vil du begynne?

- Første året handler det om Livsnære fellesskap. Vi må tenke år for år med hensyn til vektlegging. Ingen kan jobbe med alt samtidig.

- Baptistsamfunnet er blitt et flerkulturelt kirkesamfunn med mange ulike menigheter. Hvordan påvirker dette arbeidet med menighetsutvikling?

- Alle menigheter er forskjellige. Likevel handler sunne menigheter mye om de samme grunnverdiene med varme relasjoner, inspirerende gudstjenester, hensiktsmessige strukturer osv. Utfordringene vi har i menighetene er ulike,uavhengig av bakgrunn og sammensetning. Derfor må vi møte enkeltmenighetene og ta tak i de ulike utfordringer de har.

Barn og unge

-Hva med barn og unge?

-Barn og unge er viktige i forhold til menighetslivet vårt, og vi vil jobbe tett sammen med Ung baptist, som har et hovedansvar her. Levende tro er et viktig redskap i dette. Det er et konsept som hjelper menighetene til å få et helhetlig arbeid rettet mot barn og unge fra fødsel til voksen, med mål om å lede de unge fram til tro. For å lykkes er det lurt å ha en plan for hvordan man arbeider. Levende tro må være lokalt forankret, hver menighet må finne sin vei. Men fellesnevneren for alle menigheter er å få våre egne med på trosveien.

-Hvordan går Levende Tro arbeidet?

- Agnar Sæli jobber med Levende Tro i 20 %. Vi har holdt på med dette i tre/fire år, og en fjerdedel av menighetene våre er nå i gang med å jobbe med Levende tro, det syns vi er veldig positivt.

Team av medarbeidere

- Hva mer gjør vi for menighetsutvikling i dag?

-Det er mange som på ulike måter er engasjert i forhold til menighetsutvikling. Vi har et veiledningstilbud med Bente Sandtorp og Truls Åkerlund i samarbeid med Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT), hvor menigheter har fått veiledning og oppfølging gjennom flere år. Bente og Truls har også ansvar for et veiledningsprogram for pastorer og ledere. Vi har et integrasjonsarbeid rettet mot de flerkulturelle og internasjonale menighetene. Videre har vi et program kalt Vekst med en årlig inspirasjonssamling der sju menigheter er med. Og til slutt kan jeg nevne et regionalt menighetsprogram med tre menigheter i Rogaland.

- Hva skjer med informasjonsarbeidet nå når du får et større fokus på menighetsutvikling?

- Vi er i prosess med å ansette en ny medarbeider i en 30% prosjektstilling. Vedkommende skal jobbe spesielt med nettsider og Facebook, samt promotering av Blink og lederkonferansen.

Jeg skal fortsatt drive med informasjonsarbeid og informasjonsbrev og mye av kontakten med menighetene vil komme fra meg som før. Jeg tror en tettere kontakt med menighetene vil gi en vinn-vinn effekt i forhold til informasjonsarbeidet.

Drømmen

- Har du noen steder å hente inspirasjon fra i menighetsutviklingsarbeidet?

-Misjonskirken i Norge har jobbet konkret med menighetsutvikling i noen år, og vi skal besøke dem for å se hvordan de gjør ting. Det samme gjelder Evangeliska frikyrkan i Sverige.

Roger avslutter med det viktigste.

-Vår visjon er at vi skal være et fellesskap av levende menighet. Vi har i forslag til ny strategi lagt fram fem hovedmål:

  • Vi skal være et kirkesamfunn i vekst der mennesker blir frelst!
  • Det flerkulturelle perspektivet skal være tydelig i hele kirkesamfunnet!
  • Barn og unge skal ha en sentral plass i arbeidet vårt!
  • Vi skal ha et bredt internasjonalt engasjement!
  • Vi skal ha et tydelig fokus på bibel og bønn!

- Dette vil jeg jobbe med, sier Roger. - Jeg vil se større vekst i Det Norske Baptistsamfunn!

Vi ønsker ham lykke til og Guds velsignelse når han til høsten går inn i nye og viktige arbeidsoppgaver for Guds rike!

Les også

Gledesmeldinger fra Lillehammer

Rett før jul var det dåp, siden har menigheten skiftet navn og fått nye nettsider.
Les mer

Å være kirke i en ny tid

Tirsdag 19. mai kl 10.00-12.00 tilbyr Norges kristne råd og Naturlig Menighetsutvikling et spennende og matnyttig webinar om å tenke nytt om å være kirke.
Les mer

Kirke i en ny tid

Når samfunnet endres må kirkene også endres. Hvordan ser Norge ut om tjue år, og hvordan vil kirkene påvirkes av det? Som baptistkirken i Wedding, Berlin, der klatretårnet står midt i kirkerommet.
Les mer
1 - 3 av 9

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone