Rettferdighet for konvertitter
Rettferdighet for konvertitter
6 januar 2017
Baptist og Stortingsrepresentant Olaug Bollestad gleder seg over gjennomslag for endringer til det bedre i saksbehandlingen for konvertitter som trenger beskyttelse i Norge.

Av: Olaug Bollestad, stortingsrepresentant KrF

KrF har lenge arbeidet for å få økt kompetanse om tro og indre overbevisning i utlendingsforvaltningen for å sikre en mer rettferdig behandling av såkalte konvertittsaker. Derfor er vi glad for at vi har fått gjennomslag for en rekke endringer i saksbehandlingen, som trådte i kraft ved årsskiftet.

Når konvertering anføres som beskyttelsesgrunn i en asylsak må myndighetene for det første vurdere om konverteringen er reell, og for det andre om det er trygt for en konvertitt å returnere til det aktuelle hjemlandet. De endringene som nå gjennomføres gjelder den første vurderingen. Formålet er ikke at flere eller færre skal få asyl i Norge, men at alle skal sikres en kompetent og rettferdig vurdering.

Ved vurdering av folks helsetilstand eller tilregnelighet gir myndighetene uttalelser fra medisinsk ekspertise avgjørende vekt. Dersom det er juridiske spørsmål som skal avgjøres, får gjerne juristene siste ord. I konvertittsaker derimot, der det er snakk om vanskelige vurderinger rundt enkeltmenneskers trosliv, har utlendingsmyndighetene så langt lagt relativt liten vekt på uttalelser fra prester, pastorer og annen teologisk ekspertise. Nå endres dette ved at Landinfo, UDI og UNE skal invitere til et felles, årlig høynivå kontaktmøte med Den norske kirke og andre sentrale frikirkelige trossamfunn og organisasjoner om dette temaet. Det skal også avholdes separate dialogmøter med sentrale menigheter og trossamfunn. UDI og UNE skal videre invitere fagpersoner til kurs/foredrag for saksbehandlere og beslutningstakere, der den norske kirke og sentrale frikirkelige trossamfunn og organisasjoner får foreslå foredragsholdere.

Det vil dessuten opprettes en pool med ressurspersoner (f. eks. pastorer, prester og teologer) som UNE kan involvere i vanskelige saker som angår troverdigheten av søkerens indre overbevisning. Etter innspill fra kirkesektoren skal også regjeringen vurdere om det er behov for å opprette spesialiserte enheter på dette området i UDI og/eller UNE. Videre har regjeringen utarbeidet en instruks til UNE om at det i større grad enn i dag skal tillates at søkeren fører vitne når det avholdes nemndsmøte for å avgjøre troverdigheten i konverteringsspørsmål (dette innføres som en prøveordning).

 

Vi vet at i ytterste konsekvens kan vurderinger på dette området bety liv eller død for enkeltmennesker. Derfor er det gledelig at det nå kommer en styrking av kompetansen på slike saker i utlendingsforvaltningen.

Les også

For alle menneskers verdighet ...

Den årlige markeringen av Global uke er godt i gang. Kirker over hele landet er med å kjempe for alle menneskers verdighet og menneskelighet!
Les mer

Kristne menigheter lite opptatt av etisk handel

Pris og kvalitet betyr mest når kristne menigheter og kirkesamfunn gjør innkjøp, men de er åpne for å vektlegge etikk og miljø mer og etterlyser bedre informasjon.
Les mer

En global uke blir til

Når prosjektleder i Norges Kristne Råd, Elin Finnseth Sæverås, planlegger Global uke, blir hun motivert av å tenke på alt som er mulig å få til når kirker og organisasjoner og lokale ildsjeler i fellesskap gyver løs på aktuelle utfordringer.
Les mer
1 - 3 av 126
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone