– Uten at jeg visste om det, gjør vi jo mye likt
– Uten at jeg visste om det, gjør vi jo mye likt
22 mai 2016
Mye har forandret seg på hundre år, men i programmet for Bibelselskapets 200-årsjubileum i år finnes mange likheter med da 100-årsjubileet ble feiret i 1916.

Av: Ingunn Marie Ruud, KPK

Kun to år etter Norge fikk sin egen grunnlov, i 1816, fikk landet sitt eget bibelselskap. I år feirer Bibelselskapet 200 år med stor bibelfestival i hovedstaden 26.-29. mai. Men dette er selvfølgelig ikke første gang Bibelselskapet feirer stort jubileum. Baptistsamfunnet er en av Bibelselskapet oppdragsgivere og er selvsagt medi feiringen.

Les mer om Bibelfeiringen

– Jeg har gravd meg nedover i haugen av årsmeldinger, og på to sider i årsmeldingen for 1916 stod det et kortfattet referat fra 100-årsfeiringen, forteller bibelbrukskonsulent i Bibelselskapet, Hans J. Sagrusten.

Nøyaktig 100 år før Bibelfestivalen går av stabelen i Oslo feiret Bibelselskapet ditt 100-årsjubileum i hovedstaden som den gang het Kristiania. Også den gangen gikk feiringen over 4 dager, de eksakt samme datoene som feiringen i år.

– Det er en del som er likt, for å si det slik. Men «Bibelord paa sporvognernes sider» hadde de ikke, sier Sagrusten, som henviser til at Bibelselskapet i forbindelse med feiringen i år skal ha bibelvers på Oslos trikker og busser i ukene før jubileet.

– Uten at jeg visste om det, gjør vi jo mye likt, ler generalsekretær i Bibelselskapet Ingeborg Mongstad-Kvammen.

Eminente gjester

Til Bibelselskapets jubileum i 1916 ble flere organisasjoner og institusjoner invitert. Det svenske bibelselskapet sendte både Erkebiskop dr. Söderblom og hoffpredikant Beskow til festen. Det var også representanter for det danske, det britiske og det württembergske bibelselskap til stede. 

– Også i år får vi besøk av representanter for mange utenlandske bibelselskap, forteller Mongstad-Kvammen.

På gjestelisten i 1916 sto også åtte misjonsorganisasjoner, begge de teologiske utdanningsinstitusjonene i Oslo og to representanter fra ulike frikirkelige organisasjoner. De unge var representert gjennom Søndagsskoleforbundet og Norges Kristelige Ungdomsforbund.

– De av disse som fortsatt eksisterer er invitert og med som gjester, sier Mongstad-Kvammen

Norges Kristelige Ungdomsforbund, som i dag heter Norges KFUK-KFUM, er også med som samarbeidspartnere for Bibelfestivalen i 2016 gjennom ungdomsarrangementet Jesus Loves Electro – and U!

– Dette er det jeg gleder meg mest til å vise våre utenlandske gjester for jeg tror ikke at noen av dem har arrangert en fest for ungdom som del av sine jubileer, sier Mongstad-Kvammen.

Samme samlingssted

Mye av programmet på jubileet i 1916 foregikk i «Vor Frelsers kirke» som i dag er kjent som Oslo Domkirke. Også i år blir dette et sted mye vil skje.

– Domkirken og domkirkeparken blir et slags samlingssted der det vil foregå mye under hele festivalen, sier Mongstad-Kvammen.

Hun er ikke overrasket over at domkirken også var sentral under 100-årsjubileet da det var her Bibelselskapet ble stiftet i 1816. i 1916 startet jubileumsfeiringen med festmøte i nettopp i domkirken, eller Vor Frelsers kirke som den blir kalt.

«De fremmede gjester blev ført ind i koret av de fem norske biskoper og umiddelbart derefter kom kongen med følge …» står det å lese i referatet fra Årsberetningen for Det Norske Bibelselskap 1916.

– Hans Majestet Kong Harald er vår høye beskytter og han er også invitert til åpningen av jubileet i år, samt til festforestillingen og festgudstjenesten i domkirken, sier Mongstad-Kvammen. Dessverre har ikke Kongen mulighet til å delta, men Hennes Konglig Høyhet Kronprinsesse Mette Marit deltar i jubileet.

Bibelens plass i samfunnet

Også i 1916 var man i Bibelselskapet opptatt av hvilken plass Bibelen hadde i samfunnet. I referatet fra 100-årsfeiringen kan vi lese: «Lørdag formiddag samledes man atter i Vor Frelsers kirke, hvor emnet «Bibelens plads i skole og hjem» blev belyst av det danske bibelselskaps sekretær, biskop Poulsen, og pastor Grimm.»

Hundre år senere har debatten flyttet seg til Litteraturhuset hvor Bibelselskapet i samarbeid med Tankesmien Skaperkraft arrangerer debattmøtet «Er det plass for Bibelen i den offentlige samtale i Norge 2016?».

Misjon og oversettelse

I referatet fra festlighetene i 1916 kan en også lese at det ble holdt foredrag over «Norske misjonærers arbeide med Bibelens oversættelse til hedningefolkenes sprog». Å gi støtte til bibler og bibeloversettelser i andre land er fortsatt viktig for Bibelselskapet i 2016.

– Vi gir mer til bibler i andre land enn noen annen nasjon per capita. I rene penger er vi nummer tre i verden. Kun bibelselskapene i USA og England gir mer, sier Mongstad-Kvammen.

Hun forteller at alle gaver som gis i forbindelse med jubileet til Bibelselskapet i år skal gå til barnebibler på Cuba.

– På Cuba kan en bibel koste opp mot en månedslønn, noe som også var tilfellet i Norge i 1816. Situasjonen på Cuba i dag er slik sett veldig lik situasjonen i Norge for 200 år siden, sier generalsekretæren.

Ingen stand-up i 1916

Det er naturligvis også mange ulikheter mellom feiringen av 100-årsjubileet i 1916 og årets Bibel festival.

– De hadde åpenbart ikke stand-up show, Hanne Krogh eller elektrofest for ungdom. Vi har Bibelen på 200 minutter, de kunne hatt Bibelen på 100 minutter den gangen men hadde ikke det, ler Mongstad-Kvammen.

Søndagens festgudstjeneste i domkirken derimot var på programmet også for 100 år siden. I år som den gang er det Oslo-biskopen som forretter den.

– Det blir en veldig flott gudstjeneste. Vi har både biskoper og ledere fra flere andre kirkesamfunn som medvirker i den, samt generalsekretæren fra bibelkommisjonen på Cuba, sier Mongstad-Kvammen.

Samme utflukt

I referatet fra 1916 står det at «mandag avsluttedes festligheterne med en utflugt til Frognersæteren».

– Jeg måtte le da jeg leste det, for vi skal jo også ta med våre internasjonale gjester på festmiddag på Holmenkollrestauranten. Vi er kanskje ikke så originale som vi tror, sier Mongstad-Kvammen.

I 2016 er det høytlesing av Johannes´ Åpenbaring i Domkirken som står sist i programmet. Da har hele bibelen blitt lest offentlig gjennom Bibelmaraton de fire dagene. Det ble ikke gjort i 1916. KPK

 

NYNORSK

 

– Utan at eg visste om det, gjer vi jo mykje likt

Mykje har forandra seg på hundre år, men i programmet for Bibelselskapets 200-årsjubileum i år finst mange fellestrekk med då 100-årsjubileet blei feira i 1916.

Av: Ingunn Marie Ruud, KPK

Berre to år etter Noreg fekk si eiga grunnlov, i 1816, fekk landet sitt eige bibelselskap. I år feirar Bibelselskapet 200 år med stor bibelfestival i hovudstaden 26.-29. mai. Men dette er sjølvsagd ikkje fyrste gong Bibelselskapet feirar stort jubileum.

– Eg har grave meg nedover i haugen av årsmeldingar, og på to sider i årsmeldinga for 1916 stod det eit kortfatta referat frå 100-årsfeiringa, fortel bibelbrukskonsulent i Bibelselskapet, Hans J. Sagrusten.

Nøyaktig 100 år før Bibelfestivalen går av stabelen i Oslo feira Bibelselskapet 100-årsjubileum i hovudstaden som den gongen heitte Kristiania. Også den gongen gjekk feiringa over 4 dagar, dei eksakt same datoane som feiringa i år.

– Det er ein del som er likt, for å seie det slik. Men «Bibelord paa sporvognerne sine sider» hadde dei ikkje, seier Sagrusten, som viser til at Bibelselskapet i samanheng med feiringa i år skal ha bibelvers på Oslo sine trikkar og bussar i vekene før jubileet.

– Utan at eg visste om det, gjer vi jo mykje likt, ler generalsekretær i Bibelselskapet Ingeborg Mongstad-Kvammen.

Eminente gjester

Til Bibelselskapets jubileum i 1916 blei fleire organisasjonar og institusjonar inviterte. Det svenske bibelselskapet sende både Erkebiskop dr. Söderblom og hoffpredikant Beskow til festen. Det var også representantar for den danske, det britiske og det württembergske bibelselskapet til stades. 

– Også i år får vi gjesting av representantar for mange utanlandske bibelselskap, fortel Mongstad-Kvammen.

På gjestelista i 1916 stod også åtte misjonsorganisasjonar, begge dei teologiske utdanningsinstitusjonane i Oslo og to representantar frå ulike frikyrkjelege organisasjonar. Dei unge var representerte gjennom Søndagsskoleforbundet og Norges Kristelige Ungdomsforbund.

– Dei av desse som framleis eksisterer er invitert og med som gjester, seier Mongstad-Kvammen

 

Norges Kristelige Ungdomsforbund, som i dag heiter Norges KFUK-KFUM, er også med som samarbeidspartnarar for Bibelfestivalen i 2016 gjennom ungdomsarrangementet Jesus Loves Electro - and U!

– Dette er det eg gleder meg mest til å vise våre utanlandske gjester, for eg trur ikkje at nokre av dei har arrangert ein fest for ungdom som del av sine jubileum, seier Mongstad-Kvammen.

Same samlingsstad

Mykje av programmet på jubileet i 1916 gjekk føre seg i «Vor Frelsers kyrkje» som i dag er kjend som Oslo Domkyrkje. Også i år blir dette ein stad mykje vil skje.

– Domkyrkja og domkyrkjeparken blir ein slags samlingsstad der det vil hende mykje under heile festivalen, seier Mongstad-Kvammen.

Ho er ikkje overraska over at domkyrkja også var sentral under 100-årsjubileet då den var her Bibelselskapet blei stifta i 1816. i 1916 starta jubileumsfeiringa med festmøte i akkurat i domkyrkja.

«De fremmede gjester blev ført ind i koret av de fem norske biskoper og umiddelbart derefter kom kongen med følge …» står det å lese i referatet frå Årsberetningen for Det Norske Bibelselskap 1916.

– Hans Majestet Kong Harald er den høge forsvararen vår og han er også invitert til opninga av jubileet i år, samt til festframsyninga og festgudstenesta i domkyrkja, seier Mongstad-Kvammen.

Ho kan ikkje i skrivande stund stadfeste om kongen kjem.

Bibelen sin plass i samfunnet

Også i 1916 var ein i Bibelselskapet oppteken av kva plass Bibelen hadde i samfunnet. I referatet frå 100-årsfeiringa kan vi lese: : «Lørdag formiddag samledes man atter i Vor Frelsers kirke, hvor emnet «Bibelens plads i skole og hjem» blev belyst av det danske bibelselskaps sekretær, biskop Poulsen, og pastor Grimm.»

Hundre år seinare har debatten flytt seg til Litteraturhuset der Bibelselskapet i samarbeid med Tankesmien Skaperkraft arrangerer debattmøtet «Er den plass for Bibelen i den offentlege samtalen i Noreg 2016?».

Misjon og omsetjing

I referatet frå festinga i 1916 kan ein også lese at det blei heldt foredrag over «Norske misjonærers arbeide med Bibelens oversættelse til hedningefolkenes sprog». Å gi støtte til biblar og bibelomsetjingar i andre land er framleis viktig for Bibelselskapet i 2016.

– Vi gir meir til biblar i andre land enn nokon annan nasjon per capita. I reine pengar er vi nummer tre i verda. Berre bibelselskapa i USA og England gir meir, seier Mongstad-Kvammen.

Ho fortel at alle gåver som blir gitt i samanheng med jubileet til Bibelselskapet i år skal gå til barnebiblar på Cuba.

– På Cuba kan ein bibel koste opp mot ei månadslønn, noko som også var tilfellet i Noreg i 1816. Situasjonen på Cuba i dag er slik sett veldig lik situasjonen i Noreg for 200 år sida, seier generalsekretæren.

Ikkje noko stand-up i 1916

Det er naturlegvis også mange ulikskapar mellom feiringa av 100-årsjubileet i 1916 og årets Bibel-festival.

– Dei hadde openbert ikkje stand-up show, Hanne Krogh eller elektrofest for ungdom. Vi har Bibelen på 200 minutt, dei kunne hatt Bibelen på 100 minutt den gongen men hadde ikkje det, ler Mongstad-Kvammen.

Søndagens festgudsteneste i domkyrkja derimot var på programmet også for 100 år sidan. I år som den gongen er den Oslo-biskopen som forrettar den.

– Det blir ei veldig flott gudsteneste. Vi har både biskopar og leiarar frå fleire andre kyrkjesamfunn som medverkar i den, samt generalsekretæren frå bibelkommisjonen på Cuba, seier Mongstad-Kvammen.

Same utflukt

I referatet frå 1916 står det at at «mandag avsluttedes festligheterne med en utflugt til Frognersæteren».

– Eg måtte le då eg las det, for vi skal jo også ta med dei internasjonale gjestane våre på festmiddag på Holmenkollrestauranten. Vi er kanskje ikkje så originale som vi trur, seier Mongstad-Kvammen.

I 2016 er det høgtlesing av Johannes´ Åpenbaring i Domkirken som står sist i programmet. Då har heile Bibelen blitt lese offentleg gjennom Bibelmaraton dei fire dagane. Det blei ikkje gjort i 1916. KPK

Les også

Frykter kort levetid for ny tros- og livssynslov

Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd er generelt tilfreds med den nye tros- og livssynsloven, men frykter omkamp uten tverrpolitisk enighet. Foto: Stein Gudvangen, KPK.
Les mer

Mange gjennomslag i trossamfunnsloven

Spesialrådgiver Dag Nygård i Norges kristne råd var tilstede i Stortinget da ny trossamfunnslov ble behandlet 14. april. Les rådets kommentarer.
Les mer

I morgen stemmer vi i

Fra balkonger, fra vinduer, fra kjøkkenbordet, fra gårdsplasser skal det runge. 1. påskedag kl. 12 holder norske kirker og menigheter felles allsang av Deg være ære
Les mer
1 - 3 av 19
...

© 2014 Baptist.no

Det Norske Baptistsamfunn  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910
Intranett 

Powered by Cornerstone